Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị Giao ban công tác Khoa giáo - Văn hóa quý I năm 2019

Ngày đăng: 9:20 | 10/04/2019 Lượt xem: 122

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác khoa giáo - văn hóa quý I/2019. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, hội trong Khối Khoa giáo - Văn hóa và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng chí Huỳnh Thị Tuyết, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 
Quang cảnh Hội nghị Giao ban công tác Khoa giáo - Văn hóa quý I năm 2019

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận thống nhất đánh giá tình hình công tác khoa giáo - văn hóa quý I/2019 và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II/2019.
Trong quý I năm 2019, ngoài việc thực hiện có kết quả những nhiệm vụ chuyên môn trong quý, các sở ngành, hội trong khối đã kịp thời phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng lĩnh vực khoa giáo - văn hóa; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, đối thoại với các đại diện văn nghệ sỹ, trí thức, báo chí trên địa bàn tỉnh; tham mưu kế hoạch sơ kết 5 năm thưc hiện Chương trình số 29-CTr/TU ngày 28/8/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao; kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới; tham mưu Kế hoạch Đoàn Giám sát Tỉnh ủy về thưc hiện Chương trình số 29-CTr/TU ngày 28/8/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI)... Các đơn vị trong Khối Khoa giáo - Văn hóa đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh, của ngành tích cực triển khai các nhiệm vụ chính trị  theo kế hoạch và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả nêu trên, công tác khoa giáo - văn hóa quý I/2019 còn một nội dung cần quan tâm, đó là: Việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phân luồng học sinh sau THCS đi học nghề còn gặp khó khăn. Tình hình tư tưởng của nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh có sự lo lắng trước việc thực hiện phương án sắp xếp các cơ sở đào tạo nghề theo chủ trương của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh. Việc sắp xếp hệ thống Hội khuyến học cấp huyện, xã theo Kế hoạch 139-KH/TU của Tỉnh ủy ở địa phương chưa có sự nhất quán..Tỷ lệ học sinh, sinh viên, người thuộc hộ cận nghèo, hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Còn một số tồn đọng liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại Công ty vàng Bồng Miêu, huyện Phú Ninh...
Kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Tuyết - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong quý II/2019 các sở ngành, hội trong Khối cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo - văn hóa gắn với các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của ngành. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu nội dung các báo cáo sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị đã nêu. Thông tin tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em... Các đơn vị  trong Khối cần tập trung quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm trong quý II/2019 theo kế hoạch của từng sở ngành, hội. Có kế hoạch tham mưu, phối hợp khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Tác giả: Kim Huệ

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?