Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng: 16:08 | 10/04/2019 Lượt xem: 247

Ngày 09/04/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 227-KH/TU về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, để thực hiện hiệu quả Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ mục đích và yêu cầu:

Nhằm phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; trong việc gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự lan tỏa và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Mặ trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Tạo phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thường xuyên tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm nêu gương; gắng việc nêu gương với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các nội dung cam kết cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, đặc biệt trong quá trình thực hiện Quy định 101, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định 08, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quy định 55, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắng liền với các nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.
Kết thúc giai đoạn 2019 - 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chủ động sơ kết 03 năm thực hiện, nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, đề ra phương hướng thực hiện cho các năm tiếp theo.

Tải Kế hoạch số 227-KH/TU

Tác giả: BBT

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?