Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Nguyện một lòng một dạ phục vụ nhân dân

Ngày đăng: 14:41 | 27/03/2019 Lượt xem: 141

“Cùng: các đồng chí cộng sản và Tân Việt. Anh chị em thợ thuyền, dân cày và những người lao khổ bị áp bức. …Sau khi nghe phái viên của Đảng truyền đạt sách lược và điều lệ của Đảng, chúng tôi, những người trong Tỉnh bộ lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng nguyện hy sinh tranh đấu do Đảng Cộng sản Việt Nam hướng đạo, nhằm bênh vực quyền lợi cộng sản cho thợ thuyền, dân cày và những người lao khổ. Chúng tôi bố cáo cùng các đồng chí cộng sản, các đồng chí Đảng Tân Việt biết Ban Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Quảng Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập, để hướng đạo công nông binh và những người lao khổ bị áp bức tranh đấu thực hiện Chính cương của Đảng…”(1).

Ngày 28-3-1930, trong Thông cáo thành lập Ban Tỉnh ủy lâm thời, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã xác định sứ mệnh lịch sử của mình, đó là tranh đấu cho quyền lợi của Nhân dân. Sứ mệnh thiêng liêng ấy đã theo suốt chặng đường xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh trong 89 năm qua với những dấu ấn, mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân Quảng Nam.
Ngày đầu thành lập, với chỉ hơn 70 đảng viên, Đảng bộ tỉnh đã kiên cường, sáng tạo và quyết đoán, từng bước lãnh đạo phong trào cách mạng vượt qua những đợt khủng bố của kẻ thù, kiên trì xây dựng lực lượng, nhanh chóng chớp lấy thời cơ để lãnh đạo thành công cuộc khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng tháng Tám 1945, đưa Quảng Nam trở thành một trong bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất trong cả nước. Trong 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975), Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt đường lối cách mạng do Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra, lãnh đạo quân và dân Quảng Nam lập được nhiều chiến công oanh liệt, góp phần xứng đáng đưa sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Ba mươi năm kháng chiến gian lao mà anh dũng ấy, những đảng viên cộng sản của Đảng bộ tỉnh luôn xác định nhiệm vụ giải phóng nhân dân khỏi sự áp bức, thống trị của kẻ thù là nhiệm vụ trước hết và trên hết. Nhiều cán bộ, đảng viên kiên trung đã vào sinh ra tử, sống chết với nhân dân làm cách mạng. Đến lượt mình, nhân dân đã giành lấy về mình những trọng trách lớn lao, gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh rằng, chỉ khi nào trái tim ấm nóng của người đảng viên cộng sản hòa cùng nhịp đập với nhân dân thì khi đó nhân dân mới thật sự tin tưởng vào Đảng, hết lòng hết sức bảo vệ, chở che, đoàn kết một lòng theo Đảng làm cách mạng. 30 năm kháng chiến trường kỳ, những người đảng viên cộng sản của Đảng bộ Quảng Nam đã làm được điều ấy.
Sau ngày quê hương được giải phóng, Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam bắt tay vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục sản xuất, từng bước ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng đã giành được. Trong điều kiện vô cùng khó khăn, phức tạp của những ngày đầu giải phóng, Đảng bộ tỉnh đã kế thừa truyền thống cách mạng của quê hương, luôn trăn trở, tìm tòi những hướng đi mới, phát huy bản lĩnh và trí tuệ của mình để đề ra những chủ trương, quyết sách táo bạo, mang tính chất “đi trước”, “xé rào” thể hiện tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trước Đảng, trước nhân dân. Những chủ trương, quyết sách ấy đã thể hiện trách nhiệm lớn lao của Đảng bộ trước nhu cầu bức thiết của nhân dân, luôn lấy quyền lợi, cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất để phấn đấu. Nhờ sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ, được nhân dân đồng lòng hưởng ứng, công cuộc khôi phục và xây dựng quê hương đã giành được những kết quả vô cùng quan trọng. 
Trong công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua và đặc biệt sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, Quảng Nam đã từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên mạnh mẽ, đạt được những to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử trên mọi mặt đời sống xã hội. Từ một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, Quảng Nam đến nay đã trở thành tỉnh có quy mô kinh tế dẫn đầu các tỉnh trong Khu kinh tế trọng điểm miền Trung, tổng sản phẩm bình quân trên đầu người đã vượt bình quân cả nước; đặc biệt, Quảng Nam đã tự lo cân đối được thu chi và đóng góp một phần không nhỏ cho ngân sách Trung ương. 
Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nhân dân Quảng Nam trong 89 năm qua đã thể hiện sức mạnh nội sinh, là kết tinh của bản lĩnh, trí tuệ, là thành quả của một quá trình nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, khát vọng vươn lên, ý chí không cam chịu thân phận nô lệ, không cam chịu đói nghèo, tụt hậu, đã hiện thực hóa đường lối đổi mới của Đảng trên quê hương trung dũng, kiên cường. Những thành tựu qúy báu đó là kết quả tổng hợp của truyền thống anh hùng, của bản săc văn hóa Quảng Nam, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dựa vào dân, tin tưởng ở nhân dân. Tiềm lực chính trị, tư tưởng và tinh thần của người Quảng Nam đã trở thành nội lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển. Thành quả đó đã tăng cường sức mạnh tổng hợp và nâng cao vị thế của tỉnh, làm thay đổi căn bản bộ mặt của quê hương và cuộc sống của nhân dân, tạo ra những tiền đề cần thiết để Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai.
Có thể nói rằng, trong suốt chặng đường 89 năm qua, Đảng bộ Quảng Nam đã một lòng một dạ trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ lời tuyên thệ với nhân dân, đã hoàn thành trách nhiệm lớn lao: giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, giải phóng nhân dân khỏi áp bức, nô lệ, đã và đang giành nhiều thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống đói nghèo, trên con đường đi tới mục tiêu nước mạnh dân giàu.
Trên chặng đường tiến lên phía trước, Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức: Chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động còn thấp, chưa đồng đều; tỷ lệ nghèo còn cao hơn mức bình quân cả nước – hơn một một trăm nghìn người nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ để vươn lên; chênh lệch vùng miền vẫn còn lớn; đời sống vật chất và tinh thần nhân dân nông thôn, miền núi và công nhân trong các khu công nghiệp còn khó khăn; những vấn đề xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh còn tiềm ẩn những thách thức khó lường...
Để giải quyết những thách thức ấy, đảng bộ Quảng Nam vẫn kiên định sứ mệnh lịch sử, mục tiêu phấn đấu vì nhân dân như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ngoài lợi ích giai cấp, của nhân dân, của dân tộc Đảng ta không còn lợi ích gì khác(2); “Chính phủ ta đã hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc”(3). Quán triệt sâu sắc và thấm nhuần bài học: “Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên”(4). Tiếp tục củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ phải tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất cả trong tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng phải lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi rọi chính mình, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mình, thật sự giữ lời hứa trước Đảng, trước Nhân dân; tâm huyết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. 
Xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh, trí tuệ và đoàn kết, trung thành tuyệt đối với cương lĩnh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, dựa vào dân, nguyện một lòng một dạ phục vụ Nhân dân, nhất định Đảng bộ Quảng Nam sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh làm cho mọi người dân được sống hạnh phúc ngay trên quê hương xứ Quảng, cùng toàn Đảng, toàn dân cả nước thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./. 
----------------------------------------------------

(1) Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam-Đà Nẵng (1930-1975), Nxb.CTQG, H.2006, tr.79.
(2) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, H.2011, Tập 12, trang 402.
(3) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, H.2011, Tập 4, trang 64
(4) Nguyễn Phú Trọng, Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn, Nxb. CTQG, H.2015, Tr. 254

Tác giả: Nguyễn Chín - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?