Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Báo chí tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Ngày đăng: 15:53 | 20/06/2022 Lượt xem: 813

Đảng ta xác định nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ rất quan trọng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Cụ thể hóa trên địa bàn Quảng Nam

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nhiệm vụ  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ này trong đội ngũ cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở; đã cụ thể hóa các nội dung thực hiện bằng các kế hoạch, chương trình cụ thể sát với tình hình thực tiễn của địa phương...

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch được chú trọng, thông qua các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị đã và đang tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; tổ chức các hội nghị đối thoại với Nhân dân; tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đa dạng các hình thức phổ biến, hướng dẫn kỹ năng nhận diện và nâng cao sức đề kháng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trước những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Nhờ đó, trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cơ bản được giữ vững ổn định, không xảy ra những vụ việc, những điểm nóng về chính trị. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh luôn đồng tình ủng hộ và thống nhất với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, nhất là những thành quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cũng như quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch…

Báo chí cần làm gì và làm như thế nào để góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí trên địa bàn Quảng Nam nói riêng đã thực sự là lực lượng tuyến đầu, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, nội dung thông tin bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết trong Đảng và xã hội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về công tác xây dựng Đảng thì tỷ lệ tác phẩm báo chí có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chưa nhiều; biện pháp tuyên truyền còn chung chung, mang tính truyền thống, đôi khi còn giản đơn, chưa chú trọng việc đấu tranh phản bác trực diện các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc của địch. Nội dung tuyên truyền còn cứng nhắc, chưa phù hợp với từng đối tượng người đọc; các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí chưa được trang bị đầy đủ các kiến kiến thức cần thiết về bản chất, âm mưu, thủ đoạn và cách thức truyền bá các luận điệu, luận điểm sai trái của các thế lực thù địch hiện nay. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người làm báo chí, truyền thông vô tình hoặc hữu ý tạo thuận lợi cho thông tin xấu, độc, sai trái xuất hiện và lan truyền. Biểu hiện thương mại hóa báo chí, đặt nặng lợi ích kinh doanh, lợi nhuận khiến thông tin truyền tải bị “méo mó”. Không ít báo chí coi nhẹ việc đưa những thông tin chính thống, chân thực, những mặt tốt đẹp của dân tộc, của đời sống xã hội mà tập trung vào các mặt tiêu cực, lệch lạc.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung tuyên truyền cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là vấn đề không mới nhưng luôn mang tính thời sự, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, kiên quyết, kiên trì của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò - đồng thời là một trong những nhiệm vụ trọng yếu - của các cơ quan báo chí - truyền thông của Đảng.

Trước hết, nói về trách nhiệm chính trị của đội ngũ báo chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chiến sĩ ở các mặt trận thì dùng súng chống địch, các bạn thì dùng bút chống địch”. “Chính vì thế cho nên, tất cả những người làm báo (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành, v.v.) phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Cho nên các báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng”. Đội ngũ báo chí có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng thì phải thể hiện bằng hành động qua ngòi bút có tính Đảng, có tính chiến đấu cao. Người căn dặn: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, “ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà”, “cho nên phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu”. Người yêu cầu nhà báo phải: “Vạch rõ âm mưu, chính sách và những hành động tàn bạo của địch” để có biện pháp đấu tranh cho phù hợp và hiệu quả. Người xác định báo chí phải “lãnh đạo dư luận”, nghĩa là phải định hướng dư luận đúng đắn, lành mạnh; phải “gần gụi dân chúng, cứ ngồi trong phòng giấy mà viết thì không thể viết thiết thực”; phải đảm bảo tính trung thực, tôn trọng sự thật trong mỗi bài báo, bởi vì “có nói sự thực thì việc tuyên truyền của mình mới có nhiều người nghe”. Vì vậy, trước khi công bố, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhà báo phải kiểm tra tính chính xác của thông tin, không được phép xuyên tạc, sai lệch hoặc bóp méo, buộc tội vô căn cứ và bịa đặt thông tin hay phỉ báng, chống lại cơ quan công quyền, đe dọa, dùng lời lẽ ngông cuồng gây thù hằn dân tộc hay tôn giáo, gây mất đoàn kết nội bộ.

Để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh như Báo Quảng Nam, Đài PT&TH Quảng Nam cần nâng cao chất lượng và đa dạng hơn nữa cả nội dung và hình thức chuyên trang, chuyên mục và áp dụng các tiện ích đa phương tiện để chuyển tải hấp dẫn nội dung tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân có sức đề kháng, sức miễn dịch tốt trước các thông tin xấu độc, tự giác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, coi trọng đúng mức việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; thực hiện tốt phương châm tăng cường tuyên truyền lan tỏa thông tin chính thống, “lấy cái đẹp để dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, lấn át các thông tin xấu độc.

Báo chí, truyền thông phải chủ động thông tin chính thống, thông tin phản bác quan điểm sai trái, thù địch chính xác, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm đúng định hướng. Các cơ quan quản lý nhà nước từ tỉnh đến địa phương cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông, đây là biện pháp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với báo chí nói riêng và đối với xã hội nói chung, góp phần làm cho đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng đúng đắn, bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững đất nước, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

Tác giả: Nguyễn Hữu Sáng-Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?