Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 về công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng: 22:17 | 02/02/2019 Lượt xem: 193

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội tiêu cực, là mặt trái của xã hội, phản giá trị xã hội và gắn với những mâu thuẫn của xã hội; tham nhũng hiện diện trong tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, gây tổn hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy Nhà nước và làm suy giảm lòng tin của Nhân dân.

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài. Với quyết tâm chính trị cao của Đảng ta, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có sức lan tỏa trong toàn xã hội như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế” được Nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Đối với tỉnh Quảng Nam, trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước được phổ biến, quán triệt kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được triển khai thực hiện hiệu quả góp phần tích cực vào công tác phát hiện, phòng ngừa tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử được chú trọng, nhiều vụ án tham nhũng được xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, tình hình tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn phức tạp; công tác phòng, ngừa tham nhũng ở một số đơn vị, địa phương chưa được tốt, để xảy ra một số vụ, việc liên quan đến tham nhũng (Cơ quan điều tra đã khởi tố mới 06 vụ án, tăng 03 vụ so với năm 2017); tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng còn chậm. Nguyên nhân là do một số địa phương chưa thật sự quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng. Công tác quản lý Nhà nước về tài chính, ngân sách, bồi thường, hỗ trợ tái định cư..., có nơi chưa chặt chẽ; thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên. Một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức suy thoái về đạo đức, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ để tiêu cực, tham nhũng,...
Năm 2019, để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng; các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cần quan tâm tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan truyền thông trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng như: Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) năm 2018; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2021,...
Ba là, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác này ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả tham nhũng vặt và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
Bốn là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, kỷ luật, kỷ cương của Nhà nước; từng cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để ngăn ngừa, không để xảy ra sai phạm nhỏ tích tụ lâu ngày thành sai phạm lớn dẫn đến tham nhũng. 
Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng như: thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; việc xây dựng các chế độ, định mức; việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác... Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng và thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như: quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chế độ chính sách,... đồng thời, hoàn thành tốt việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 theo kế hoạch đề ra.
Sáu là, các cơ quan tố tụng tập trung chỉ đạo, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế theo đúng quy định pháp luật, nhất là các vụ án, vụ việc kéo dài trong thời gian qua chưa được xử lý xong. Đồng thời, nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng./.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Truyền - UVBTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?