Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hướng dẫn trang trí đại hội, nghi thức chào cờ khai mạc, bế mạc đại hội đảng bộ các cấp

Ngày đăng: 10:36 | 06/03/2020 Lượt xem: 4577

Ngày 06/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Công văn số 1125-CV/BTGTU về việc hướng dẫn trang trí đại hội, nghi thức chào cờ khai mạc, bế mạc đại hội đảng bộ các cấp, trong đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể:

I. Trang trí hội trường đại hội chi bộ, đảng bộ
Từ dưới hội trường đại hội nhìn lên lễ đài:
- Trên cùng là khẩu hiệu:
“Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!”
Lưu ý: Nếu ở lễ đài đã trang trí sẵn cả 2 câu “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!” vị trí ở trước câu “Đảng Cộng sản Việt Nam Quang vinh muôn năm!” thì được giữ nguyên. Nếu câu “Đảng Cộng sản Việt Nam Quang vinh muôn năm!” ở trước câu “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!” thì phải trang trí lại theo hướng dẫn này.
Khoảng một phần ba diện tích bên trái phông trên lễ đài (nhìn từ dưới lên) dùng để trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng Bác Hồ bán thân hoặc ảnh Bác Hồ (trường hợp không có tượng Bác Hồ thì mới dùng ảnh Bác Hồ), trên bục để tượng Bác Hồ có trang trí hoa.
- Khoảng hai phần ba (2/3) diện tích bên phải phông lễ đài (nhìn từ dưới lên) trang trí:
+ Ảnh Mác - Lênin.
+ Dưới ảnh Mác - Lênin là nội dung tiêu đề:
Chi bộ (đảng bộ)…………………
Đại hội ( đại biểu) lần thứ……(ghi bằng chữ la mã)
Nhiệm kỳ 2020 - 2025
(Chữ in hoa cho cả 3 dòng trên)
......., ngày tháng năm …
Ví dụ: ( dùng cho đại hội đại biểu)
ĐẢNG BỘ XÃ A
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XVII
NHIỆM KỲ 2020 – 2025
……. ngày……tháng……năm…………
- Đại hội đảng viên thì nội dung tiêu đề là: ĐẠI HỘI LẦN THỨ...
- Hai bên lễ đài (cánh gà của sân khấu) trang trí 2 câu khẩu hiệu chiến lược nói về Đảng. Các đơn vị chọn trong các câu nói của Bác Hồ về Đảng và trong nội dung của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH bổ sung và phát triển năm 2011 để in trên 2 tấm pano này (chọn các câu nêu ở mục IV)
- Trong hội trường, trang trí 2 câu khẩu hiệu ở tường bên trái và tường bên phải của hội trường. Nội dung câu khẩu hiệu ở tường bên trái: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM- NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM. Câu khẩu hiệu ở tường bên phải có nội dung nói về sự quyết tâm của Đảng bộ, chi bộ thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.
Lưu ý:
- Không trích các dự thảo báo cáo chính trị làm khẩu hiệu nơi đại hội.
- Không trang trí sân khấu đại hội bằng màn hình LED.
- Việc trang trí hoa, cây cảnh phải đảm bảo phù hợp với không gian lễ đài, đảm bảo tính thẩm mỹ.
II. Ngoài hội trường nơi diễn ra đại hội
- Treo khẩu hiệu chào mừng ở cửa ngoài hội trường:
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Chi (Đảng) bộ……..lần thứ…., nhiệm kỳ 2020 - 2025!
- Treo khẩu hiệu ở cổng trụ sở nơi diễn ra đại hội:
Nhiệt liệt chào mừng đại biểu về dự Đại hội Chi (Đảng) bộ…….lần thứ…., nhiệm kỳ 2020 - 2025!
- Bố trí pa-nô, áp -phích, cờ phướn, băng rôn khẩu hiệu…ở các trục đường chính, khu hành chính, khu đông dân cư, khu vực diễn ra đại hôi.
III. Khẩu hiệu tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!
2. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!
3. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
5. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
6. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Chi bộ (Đảng) bộ… lần thứ …, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
7. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội… lần thứ…, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
(Các đơn vị điền vào chỗ trống …cho phù hợp)
8. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
9. Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
10. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!
11. Kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
12. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước!
13. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!
14. Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
15. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
16. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
17. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
18. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
IV. Một số lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển 2011) nói về Đảng ta, các chi bộ, đảng bộ chọn để làm khẩu hiệu in trên pano treo hai bên sân khấu (cánh gà sân khấu) hội trường đại hội:
1. “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.510)
2. “Nhiệm vụ của Đảng ta là một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Để làm tròn nhiệm vụ của nhân dân giao phó cho Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương, phải tuyệt đối chấp hành mọi chính sách và nghị quyết của Đảng”. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.335)
3. “Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.558)
4. “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” (Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh).
5. “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.261).
6. “Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ nó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, tiến bộ không ngừng. Cho nên đảng viên và cán bộ cần phải nâng cao giác ngộ tư tưởng, ngăn ngừa tự đại, tự cao, mạnh dạn công khai tự phê bình, vui vẻ tiếp thu lời phê bình của người khác”. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.575)
7. “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. (Trích: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011)).
8. “Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”. (trích: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011)).
9. “Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra”. (trích: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011)).
10. “Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống những nguy cõ lớn: sai lầm về ðýờng lối, bệnh quan liêu và sự thoái hoá, biến chất của cán bộ, ðảng viên”. (trích: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011)).
11. “Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.” (trích: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011)).
12. “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên.” (trích: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011)).
Ngoài những nội dung gợi ý nêu trên, có thể bổ sung một số nội dung khác, nhưng phải đảm bảo đúng theo quy định.
V. Nghi thức khai mạc, bế mạc đại hội:
Khai mạc và bế mạc đại hội thực hiện Lễ chào cờ, Quốc ca và Quốc tế ca: sử dụng băng đĩa có nhạc và lời, đại biểu dự đại hội hát theo.

Tác giả: BBT

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?