Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Văn hóa - Văn nghệ

Duy Xuyên – 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) với nhiều cách làm thiết thực và sáng tạo đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho Nhân dân, tạo nên sức sống mới, diện mạo mới cho Duy Xuyên hôm nay.
Nông Sơn: Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Nhờ chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện, những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Nông Sơn ngày càng phát triển. Hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào đã góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.
NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ VAI TRÒ CỦA VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC THỜI KỲ MỚI
Vừa qua, tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới". Tham dự hội nghị tập huấn có gần 200 học viên hoạt động trên lĩnh vực tuyên giáo, văn hóa, văn nghệ, báo chí, phát thanh truyền hình, xuất bản, giảng viên các trường đại học của 34 tỉnh, thành khu vực phía Nam. Đến dự và chỉ đạo lớp tập huấn có PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ- Ủy viên...
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội
Quán triệt Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”, những năm qua, các lễ hội trên địa bàn huyện Thăng Bình cơ bản được tổ chức trang trọng, văn minh, tiết kiệm. Qua đó, đã góp phần giới thiệu những nét văn hóa truyền thống, đặc sắc của các dân tộc; đồng thời, gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tại địa phương.
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM
Ngày 04/6/2020, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Tích cực hưởng ứng Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương”
Ngày 13/4/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Công văn số 1181-CV/BTGTU về việc Triển khai Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương”.
Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 122-HD/BTGTW về hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020, Hướng dẫn ghi rõ:
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?