Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Tổ chức Xây dựng Đảng

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2021 và Quyết định số 603-QĐ/TU, ngày 17/6/2022 của...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO
Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Hội đồng thi tuyển công chức của Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÔNG CHỨC VÒNG 2
Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thi tuyển công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021; Hội đồng thi tuyển công chức của Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Thông báo số 63-TB/HĐ, ngày 06/5/2022 về kết quả điểm thi công chức vòng 2.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều về của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 141/2020/NĐ-CP, ngày 08/12/2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xét tuyển công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt...
Thông báo lịch thi, phòng thi, hướng dẫn làm bài trắc nghiệm và các nội dung khác có liên quan đến kỳ thi tuyển công chức
Căn cứ Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thi tuyển công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam (cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam) thông báo lịch thi, phòng thi, hướng dẫn làm bài trắc nghiệm và các nội dung khác có liên quan đến kỳ thi tuyển công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ...
Thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi công chức
Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thi tuyển công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 403-QĐ/TU, ngày 04/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức; ngày 08/4/2022, Hội đồng thi tuyển công chức của Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Thông báo số 36-TB/HĐTT triệu tập thí sinh đủ tiêu...
Thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển công chức
Thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xét tuyển công chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 04/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển; ngày 05/4/2022 Hội đồng xét tuyển công chức của Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Thông báo số 14 về triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự...
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?