Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

CẦN NHẬN THỨC SÂU SẮC QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến những tiêu cực nảy sinh trong nội bộ Đảng, chính quyền và trong xã hội. Người không dùng trực tiếp các từ “suy thoái” tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhưng đã đề cập rất nhiều căn bệnh khác nhau thể hiện sự suy thoái đó. Người chỉ rõ những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, trước hết là những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng. Người nêu, phải đấu tranh với những hiện tượng thờ ơ trước những lệch lạc, quan điểm sai trái: “Nghe...
Phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao
Đó là một trong những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Phú lần thứ XIII đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh
Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, nhiều tinh hoa văn hóa lành mạnh được phát huy, song xã hội vẫn đang đứng trước hiểm họa khôn lường của tệ nạn ma túy. Vấn đề ma túy, tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy đã, đang trở thành mối quan tâm lo lắng của cộng đồng quốc tế, của các quốc gia, dân tộc, của từng địa phương và mỗi gia đình. Phòng, chống, ngăn chặn và kiểm soát ma túy được xác định là nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho tất cả...
Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới
Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã được huyện Thăng Bình triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ trong những năm qua, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được tập trung xây dựng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, nhiều khu dân cư kiểu mẫu được xây dựng, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.
Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
“Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...” (1).
Tập trung thực hiện tốt chuyên đề: " Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung tư tưởng, chính trị và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới đất nước của Đảng, dân tộc ta. Nửa thế kỷ qua từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vẫn luôn đồng hành cùng Đảng, dân tộc và cách mạng Việt Nam; soi sáng, dẫn dắt...
Đảng bộ và Nhân dân Hiệp Đức - Chung sức thực hiện thành công chủ trương sáp nhập thôn, khối phố
Thực hiện Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 4225/KH-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về rà soát, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Nghị quyết số 42-NQ/HDND, ngày 06/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng...
Ban Bí thư yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
Vừa qua, thay mặt Ban Bí thư đồng chí Trần Quốc Vượng – Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.
Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới
Vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị đồng chí Trần Quốc Vượng – Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 65 – KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Qua đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp chú trọng các nội dung:
Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
Sáng ngày 08/5/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe Sở Thông tin và Truyền thông, các ngành liên quan báo cáo kết quả 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới. Đồng chí Trần Văn Tân – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?