Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020

Ngày đăng: 15:20 | 13/02/2020 Lượt xem: 151

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 122-HD/BTGTW về hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020, Hướng dẫn ghi rõ:

Nhiệm vụ chung của công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020:
Năm 2020, trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác văn hóa, văn nghệ, trọng tâm là: Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; Nghị quyết số 33- NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội...
Nhiệm vụ cụ thể của công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020:
1- Hoạt động phục vụ các lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm 2020
Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, ngành, địa phương trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, trọng tâm là: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020; 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020); Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020) và các ngày kỷ niệm, hoạt động văn hóa khác của địa phương, đơn vị. 
2- Quản lý và tổ chức lễ hội
- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung trong Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Chú trọng các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bản chất, mục đích, ý nghĩa của lễ hội; bố trí không gian lễ hội hợp lý, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di tích, nơi thờ tự, không gian lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan.
3- Hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (có hướng dẫn riêng)
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu cấp ủy chỉ đạo các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm. Nội dung các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ thể hiện những giá trị đặc trưng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; phản ánh sinh động quá trình 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; thể hiện ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc…
4- Công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ 
Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu các cấp ủy chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan triển khai công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa, văn nghệ, xây dựng kế hoạch, bám sát các quan điểm, mục tiêu giải pháp nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để tiến hành sơ kết, tổng kết.
Trong năm 2020, lĩnh vực văn hóa, văn nghệ tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Tác giả: BBT

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?