Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Nông Sơn: Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ngày đăng: 15:47 | 26/10/2020 Lượt xem: 727

Nhờ chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện, những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Nông Sơn ngày càng phát triển. Hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào đã góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

 
Khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện xuất sắc phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Để phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển sâu rộng, UBND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển phong trào theo từng giai đoạn; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm cho từng thành viên; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách văn hóa – xã hội, thành viên ban chỉ đạo các xã tham gia công tác chỉ đạo, điều hành phong trào cơ sở. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện các cuộc vận động; lồng ghép các nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH với các phong trào, cuộc vận động thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng thiết chế văn hóa.
Những năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Nông Sơn đã trở thành cuộc vận động lớn với sự tham gia của cả hệ thống chính trị - xã hội và lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua 20 năm thực hiện, phong trào đã làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân và toàn xã hội. Việc củng cố, xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt nhiều kết quả khả quan. Tính đến nay, toàn huyện đã công nhận được trên 7199/7724 hộ gia đình văn hóa, đạt 93,2%; 26/29 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn văn hóa, đạt 87,8%; 12 tộc họ đã xây dựng quy ước tộc họ văn hóa và tổ chức lễ phát động, có 11 tộc họ duy trì danh hiệu tộc họ văn hóa, có 60/61 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 98,3%; toàn huyện có 06/06 xã đã thành lập trung tâm văn hoá - thể thao, 29/29 thôn có nhà văn hóa, 03 bể bơi; xây dựng và đưa vào sử dụng 17 sân bóng đá, 21 sân bóng chuyền, 23 sân cầu lông, 6 sân bóng đá mini, 2 sân cỏ nhân tạo, 3 bể bơi, 2 điểm dụng cụ luyện tập thể dục thể thao ngoài trời, 1 nhà luyện tập các môn thể thao. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được đi vào nề nếp, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển sôi nổi như hội thi, hội diễn, văn nghệ quần chúng… Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được người dân hưởng ứng tích cực, số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên ngày càng cao nhất là trong khối cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh. Cùng với đó, hằng năm huy động các tổ chức đoàn thể thực hiện hiệu quả các phong trào như: Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, gia đình “5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân với phong trào “Gia đình nông dân hạnh phúc”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Gia đình hội viên gương mẫu”; Hội Người cao tuổi thực hiện “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”... Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu như: gia đình vượt khó nuôi dạy con cháu thành đạt, gia đình làm kinh tế giỏi, cá nhân tham gia đóng góp từ thiện xã hội cất nhà, xây cầu, làm đường… góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000-2020), 4 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019; 12 cá nhân, 2 tộc họ, 4 tập thể được tuyên dương, khen thưởng vì đã có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019; 8 cơ quan, đơn vị được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì đã có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2014 – 2019; 6 cá nhân, 10 tập thể được tuyên dương, khen thưởng vì đã có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 và tuyên dương 07 gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn huyện.
Để phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai rộng khắp và có hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, huyện Nông Sơn tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào, từng bước đi vào chiều sâu như: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa: Gia đình văn hóa; thôn văn hóa; Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới ; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tổ chức tốt các chương trình Hội nghị, tập huấn cho cán bộ trực tiếp thực hiện phong trào, không ngừng tìm cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình từ huyện đến các xã về phong trào TDĐKXDĐSVH, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Đề án “Truyền thông về phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về vai trò của văn hóa, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa; gắn với phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua, tạo động lực, thúc đẩy thực hiện phong trào; thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể thực hiện phong trào. Quan tâm tổ chức các hội thảo chuyên đề, sơ kết, tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào nhằm nhân rộng những mô hình tốt, những cách làm hay và biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào ./.

Tác giả: Huỳnh Trang - BTGHU Nông Sơn

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?