Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

Ngày đăng: 8:53 | 01/04/2020 Lượt xem: 187

Phước Sơn là một huyện miền núi nằm về phía Tây của tỉnh Quảng Nam, với diện tích tự nhiên 114.497,3 ha, có 12 đơn vị hành chính, gồm 11 xã và 01 thị trấn, với 16 thành phần dân tộc. Dân số toàn huyện hơn 27.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 70%. Trong số nhân khẩu và hộ gia đình toàn huyện thì có khoản 20% hộ gia đình và người lớn không có khả năng tham gia học tập và tự học. Đồng thời Phước Sơn là một huyện nói về dòng họ như các huyện đồng bằng khác thì hầu như không có, đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu mang họ Hồ.

Để thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND, ngày 26/11/2018 về thực hiện quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 huyện Phước Sơn giai đoạn 2018-2020”. Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/HU, ngày 05/9/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện. Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, Hội khuyến học huyện Phước Sơn và các cấp hội cơ sở đã có nhiều cố gắng tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương triển khai thực hiện đề án theo đúng quy trình. Từ khâu phối hợp, lồng ghép tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Hội khuyến học cấp trên đến việc tổ chức các Hội nghị tập huấn cho cán bộ, hội viên và triển khai đăng ký thực hiện: Gia đình học tập - Cộng đồng học tập - Đơn vị học tập (GĐHT-CĐHT-ĐVHT). Đến nay đã có 12/12 xã, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã và triển khai thực hiện tốt đề án này. Toàn huyện có 2648/6471 hộ gia đình tham gia đăng ký thực hiện GĐHT, đạt tỷ lệ 40,92% so với tổng số hộ gia đình toàn huyện và đạt 51,2% so với tổng số gia đình có khả năng tham gia học tập (2648/5177 hộ). Có 31/42 thôn, tổ dân phố tham gia đăng ký xây dựng CĐHT đạt tỷ lệ 73,8%; 41 cơ quan đơn vị đăng ký xây dựng ĐVHT đạt tỷ lệ 100%. Tuy kết quả đạt được còn khiêm tốn, nhưng huyện Phước Sơn đã bước đầu triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định 281/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014 của Thủ tường Chính phủ, đã tạo ra được sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về “Đẩy mạnh phòng trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những điều trăn trở trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập hiện nay trên địa bàn huyện như: Việc vận dụng một số cơ chế, chế độ chính sách, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp vào điều kiện cụ thể và từng địa phương, đơn vị còn nhiều bất cập, lúng túng và thiếu đồng bộ; nguồn kinh phí thực hiện đề án ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, hầu hết các xã, thị trấn chưa chủ động bố trí kinh phí thực hiện theo kế hoạch đã đề ra; Các cơ sở giáo dục không chính quy và phi chính quy như Trung tâm học tập cộng đồng, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở một số xã, thị trấn tuy được thành lập song không có kế hoạch, nội dung, chương trình giảng dạy theo quy định và theo yêu cầu của cộng đồng, của người dân. Hội khuyến học cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, lại hưởng chế độ thù lao công việc quá thấp cho nên chưa động viên cho đội ngũ cán bộ phụ trách hội cơ sở. Mặt khác, trong 18 huyện, thị, thành phố của tỉnh Quảng Nam thì Hội Khuyến học Phước Sơn là đơn vị chưa được công nhận là Hội có tính chất đặc thù nên việc phân bổ kinh phí thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014 của Thủ tường Chính phủ gặp nhiều khó khăn.
Với những kết quả đạt được và những khó khăn trong quá trình thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014 của Thủ tường Chính phủ trên địa bàn huyện Phước Sơn là sự phản ánh thực trạng tình hình xây dựng xã hội học tập từ cơ sở cần được chia sẻ từ nhiều phía. Thiết nghĩ, dù bất cứ nơi đâu, miền xuôi hay miền ngược, đồng bằng hay miền núi thì nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là việc làm của toàn xã hội nhằm hỗ trợ cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, là vì con người nhằm góp phần thực hiện mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Chính vì vậy, mà nên chăng về phương thức hoạt động, cơ chế, chính sách, chế độ thù lao nhằm động viên để cho những người làm công tác khuyến học, khuyến tài, tổ chức Hội khuyến học các cấp đòi hỏi có sự quan tâm, có sự chia sẻ, thống nhất và đồng bộ.
Nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nói chung và nhiệm vụ thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014 của Thủ tường Chính phủ nói riêng rất nặng nề. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 281/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014 của Thủ tường Chính phủ, rất mong được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và toàn xã hội để Phước Sơn tháo gỡ những khó khăn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho trong năm 2020 và những năm tiếp theo. 

Tác giả: Hoàng Đình Ba

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?