Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam năm 2021

Ngày đăng: 10:52 | 09/03/2021 Lượt xem: 168

Thực hiện Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Công văn số 356/LĐTBXH-BĐG ngày 19/02/2021 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch số 1069/KH-UBND ngày 04/3/2021 thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2021 với các nội dung như sau:

Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2021 được ban hành và triển khai thực hiện nhằm tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chương trình về bình đẳng giới, thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức và người dân trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác bình đẳng giới; thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội...; tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội trong việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh; chú trọng lồng ghép công tác bình đẳng giới với nhiệm vụ của các ngành và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch, dự án về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và đến 2030. Duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng triển khai các mô hình, hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được triển khai thực hiện như sau: Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, đề án có liên quan; Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tiếp tục duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng triển khai các mô hình, hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tổ chức Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12 (Tháng hành động).
Để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đạt kết quả, UBND tỉnh giao:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch; hướng dẫn các ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động; Chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021. Đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về bình đẳng giới được phân công tại các kế hoạch, chương trình về bình đẳng giới của tỉnh; Chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh của năm 2021, giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội theo quy định; Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, đặc biệt bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tọa đàm, tập huấn về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra một số địa phương, đơn vị về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; Theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2021 của tỉnh với UBND tỉnh và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội theo quy định.
Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về bình đẳng giới được phân công tại các kế hoạch, chương trình về bình đẳng giới của tỉnh; chú trọng hướng dẫn các Sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện lồng ghép giới trong việc giao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; Thực hiện việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh của năm, giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.
Sở Tài chính hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về bình đẳng giới được phân công tại các kế hoạch, chương trình về bình đẳng giới của tỉnh; Rà soát, tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động bình đẳng giới theo phân cấp quản lý ngân sách của Luật Ngân sách; Thực hiện việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh của năm, giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.
Sở Nội vụ hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về bình đẳng giới được phân công tại các kế hoạch, chương trình về bình đẳng giới của tỉnh; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ để từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; Thực hiện việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh của năm, giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về bình đẳng giới được phân công tại các kế hoạch, chương trình về bình đẳng giới của tỉnh; Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn giảng dạy các nội dung giáo dục về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho giáo viên, học sinh. Nhân rộng các mô hình phòng tư vấn tâm lý và tổ tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường học. Triển khai các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực tại trường học nhằm xây dựng trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực; Thực hiện việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh của năm, giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.
Sở Y tế hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về bình đẳng giới được phân công tại các kế hoạch, chương trình về bình đẳng giới của tỉnh; Củng cố, nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế từ tỉnh tới cơ sở để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tăng cường công tác truyền thông và hoạt động tư vấn để nâng cao nhận thức của người dân về sức khỏe sinh sản và lựa chọn giới tính thai nhi góp phần tăng tỷ lệ phụ nữ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan đến thai sản và giảm chênh lệch, mất cân bằng giới tính khi sinh; Thực hiện việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh của năm, giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.
Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về bình đẳng giới được phân công tại các kế hoạch, chương trình về bình đẳng giới của tỉnh; Tăng cường công tác chỉ đạo và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với từng nhóm đối tượng, tập trung tuyền thông ở cấp cơ sở để giúp nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới; ưu tiên nội dung truyền thông về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thực hiện việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh của năm, giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về bình đẳng giới được phân công tại các kế hoạch, chương trình về bình đẳng giới của tỉnh; Tăng cường lồng ghép công tác truyền thông bình đẳng giới trong các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa; triển khai, nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; Thực hiện việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh của năm, giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.
Công an tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về bình đẳng giới được phân công tại các kế hoạch, chương trình về bình đẳng giới của tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán người, vi phạm luật bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ các nạn nhân bị buôn bán trở về tái hòa nhập cộng đồng; Thực hiện việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh của năm, giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.
Sở Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về bình đẳng giới được phân công tại các kế hoạch, chương trình về bình đẳng giới của tỉnh; Tham mưu giám sát việc thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường phối hợp tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ làm công tác pháp chế và xây dựng hoạch định chính sách pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ như Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... Chú trọng công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải cơ sở.
Thực hiện việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh của năm, giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.
Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương trong việc đề xuất đặt hàng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Thực hiện việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh của năm, giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành, địa phương xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp cho lao động nữ vào thời gian nông nhàn; có giải pháp thu hút và tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các loại hình khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư, hợp tác xã, câu lạc bộ nhằm tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động nữ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Lồng ghép vấn đề giới trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động nữ khu vực nông thôn; Thực hiện việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh của năm, giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.
Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các chương trình, dự án và huy động nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các nhà tài trợ để thực hiện các mục tiêu của Chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh; Thực hiện việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh của năm, giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.
Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động thực hiện chính sách bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy các phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới, nhằm nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới; Thực hiện việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh của năm, giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.
Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam; Báo Quảng Nam tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài về các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới; thông tin, phổ biến kịp thời những kinh nghiệm và biểu dương các điển hình tiên tiến, các mô hình, gương điển hình về bình đẳng giới, đồng thời cảnh báo xã hội về tình trạng bạo lực gia đình, phân biệt đối xử về giới.
Các sở, ban, ngành, đơn vị khác tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được giao; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm và giai đoạn 5 năm của cơ quan, đơn vị mình; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong công tác kế hoạch hóa và hoạch định chính sách; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch trong ngành, đơn vị mình.
Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, Ban, ngành liên quan tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức; Thực hiện việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh của năm, giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được phân công.
Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai Kế hoạch công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021 của UBND tỉnh đến các cấp Hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án: “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017-2027”; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ Hội, hội viên về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 và các văn bản của Trung ương, tỉnh liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đặc biệt, quan tâm xây dựng các chương trình, sự kiện cộng đồng nhằm tuyên truyền về bình đẳng giới nói chung, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nói riêng và vai trò, năng lực, phẩm chất của phụ nữ Việt Nam nói chung nhân các sự kiện, ngày kỷ niệm; Tham mưu tổ chức gặp mặt giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cán bộ nữ chủ chốt của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2021.
Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các tổ chức công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho cán bộ, công chức, viên chức lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động nữ tại các doanh nghiệp.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và các tổ chức thành viên: Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức mình, tham gia giám sát thực hiện Kế hoạch.
UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường sự quan tâm đối với công tác bình đẳng giới, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bố trí kinh phí và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch.
UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2021 tại ngành, đơn vị, địa phương trước ngày 25/3/2021. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/6/2021) và 01 năm (trước ngày 01/12/2021) và báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) về thực hiện công tác bình đẳng giới thuộc trách nhiệm cơ quan, đơn vị, địa phương mình, trong đó đối với các ngành, đơn vị được phân công thực hiện từng mục tiêu của Chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới phải báo cáo cụ thể kết quả thực hiện từng mục tiêu, chỉ tiêu với UBND tỉnh (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội).
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các Sở, ngành, địa phương về nội dung của Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 20/12/2021./.

Tác giả: Diệu Hiền

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?