Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021

Ngày đăng: 8:39 | 22/03/2021 Lượt xem: 84

Thực hiện Công văn số 375/LĐTBXH-TE ngày 23/02/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 1266/KH-UBND ngày 11/3/2021 triển khai thực hiện với các nội dung chủ yếu như sau:

Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án về trẻ em trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em, vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích; Xây dựng môi trường sống thân thiện, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ xâm hại, bạo lực, bảo đảm sự an toàn cho mọi trẻ em. Đẩy mạnh việc phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ trẻ em ở 3 cấp độ (phòng ngừa; hỗ trợ; can thiệp), đặc biệt là dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp độ 2 và cấp độ 3; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, bạo lực. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển; Xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và đến 2030. Duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng triển khai các mô hình, hoạt động, dịch vụ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Các Sở, ngành, đơn vị, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị, địa phương, đảm bảo thiết thực, có hiệu quả và tiết kiệm; huy động nguồn lực và sự tham gia đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân để thực hiện tốt các Chương trình, Kế hoạch, dự án... vì trẻ em.
Mục tiêu chủ yếu phấn đấu:
100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc dưới các hình thức như: Được hưởng trợ cấp xã hội; được trợ giúp về khám chữa bệnh, chỉnh hình phục hồi chức năng; được hỗ trợ về giáo dục; được tư vấn, tham vấn, tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em; được hưởng các phúc lợi xã hội và các hình thức trợ giúp khác.
80% gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và trẻ em được nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trang bị kỹ năng về bảo vệ trẻ em; 90% đội ngũ làm công tác trẻ em các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
100% huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn ban hành Quyết định thành lập Ban Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021-2025, xây dựng quy chế hoạt động; hình thành nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã, bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác trẻ em.
80% số xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em.
Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em các cấp, Tết Trung thu cho trẻ em... Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Theo Kế hoạch ban hành, UBND tỉnh đề ra 7 nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện:
Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em, Luật Trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Duy trì và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; Củng cố hệ thống tổ chức, nhân lực và nâng cao năng lực về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6), Diễn đàn trẻ em các cấp, Tết Trung thu năm 2021 với chủ đề: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em và thực hiện quyền trẻ em ở địa phương;Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp.
UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai các nội dung của kế hoạch, các chương trình, kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được ban hành; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị triển khai các Chương trình về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021-2025 và 2021-2030. Tổ chức các hoạt động truyền thông, các lớp tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh và hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 2021 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”. Tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục và trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, lang thang, không nơi nương tựa; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên đề về thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em. Tham mưu, tổng hợp, báo cáo kết quả bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho các cấp có thẩm quyền theo quy định.
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường cho học sinh trong trường học; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh; xây dựng và nhân rộng các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong nhà trường; thực hiện thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục nhất là cơ sở giáo dục mầm non về tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động đảm bảo an toàn, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; tổ chức cho học sinh học bơi và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.
Sở Tư pháp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; thực hiện công tác trợ giúp, tư vấn pháp luật cho đối tượng là trẻ em và gia đình trẻ em theo đúng quy định. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực nuôi con nuôi và đăng ký khai sinh cho trẻ em theo quy định góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sản xuất các sản phẩm văn hóa và việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đảm bảo cho trẻ em được tiếp cận môi trường văn hóa lành mạnh. Tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong gia đình. Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu phố, xã, phường, thị trấn văn hóa, lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với tiêu chí xây dựng “Ngôi nhà an toàn cho trẻ em” và “xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”. Tổ chức phổ cập bơi cho trẻ em; tăng cường công tác quản lý bể bơi và hoạt động dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền và thực hiện các mục tiêu về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Xây dựng và nhân rộng Mô hình cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em cho trẻ em. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tổ chức tiếp nhận khám, chữa bệnh, phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt Đề án Kiện toàn, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Công văn số 6591/UBND-KGVX ngày 04/11/2019 về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 24/10/2019.
Công an tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Phối hợp với sở, ngành thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh đối với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến trẻ em, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng, bài viết, chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; giới thiệu mô hình hay, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phát hiện, phê phán hành vi vi phạm quyền trẻ em; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động, sản phẩm, phương tiện thông tin, truyền thông dành cho trẻ em và có liên quan đến trẻ em, nhất là các ấn phẩm phát hành trên mạng xã hội.
Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch theo đúng quy định hiện hành về phân bổ ngân sách để đảm bảo thực hiện các chương trình, kế hoạch, quyết định về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được UBND tỉnh phê duyệt.
Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với các Sở, ngành liên quan để thống nhất đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm và từng giai đoạn theo quy định.
Sở Giao thông vận tải chú trọng thực hiện tuyên truyền tại các trường học, cộng đồng, tổ chức các hội thi, chương trình về an toàn giao thông cho học sinh để hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy, trang bị kiến thức cơ bản cho học sinh về Luật Giao thông, hướng dẫn thực hiện quy định khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy; thường xuyên rà soát các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp phòng ngừa, can thiệp để đảm bảo an toàn cho trẻ như làm rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, sông, suối, bãi tắm, các khu vực nước sâu nguy hiểm; có rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, nắp đậy nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ tại các công trình xây dựng, hệ thống thoát nước bao gồm các hố ga, miệng cống, các mương thoát nước...Thực hiện cắm biển báo an toàn giao thông tại cổng trường; khi tham gia giao thông đường bộ phải đội mũ bảo hiểm và mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy. Tổ chức các lớp dạy bơi tại trường học và cộng đồng để giảm thiểu tai nạn đuối nước. Chỉ đạo các lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường thủy nội địa tại các địa phương trọng điểm.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh phối hợp với các ngành chức năng trong công tác thụ lý hồ sơ và đề nghị xét xử các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật, lạm dụng sức lao động trẻ em và các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Có hình thức xét xử điểm các vụ việc vi phạm nghiêm trọng đến tính mạng và nhân phẩm của trẻ em.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động tham gia thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Quyết định về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt chú trọng vào nội dung phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em; vận động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Đề nghị Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình cho trẻ em thông qua các hoạt động của Đội và hoạt động sinh hoạt hè. Tăng cường vai trò của Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, triển khai mô hình Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, hướng dẫn triển khai mô hình Hội đồng trẻ em cấp huyện. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc bàn giao, quản lý học sinh, tổ chức hoạt động hè an toàn; tổ chức sân chơi cho trẻ em tại các khu vực công cộng (Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng, Nhà Văn hóa, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên…) bảo đảm an toàn, lành mạnh.Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2021.
Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, ngừa tai nạn thương tích và phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Phát động sâu rộng trong cán bộ, hội viên tham gia phong trào bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em với mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em, bảo đảm tất cả trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về các kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em, vận động hội viên và cộng đồng mạnh dạn lên tiếng, tố cáo các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, phòng, chống lao động ở trẻ em.
Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em cho công nhân và người lao động các khu công nghiệp; tăng cường công tác chăm lo đời sống cho con em của công nhân viên chức lao động, đặc biệt là các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài về các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thông tin, phổ biến kịp thời những kinh nghiệm và biểu dương các điển hình tiên tiến, phản ảnh và lên án các vụ việc xâm phạm quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Các sở, ban, ngành, đơn vị khác tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được giao; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm và giai đoạn 5 năm của cơ quan, đơn vị mình; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch trong ngành, đơn vị mình.
UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này tại địa phương; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường sự quan tâm đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bố trí kinh phí và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch.
UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2021 tại ngành, đơn vị, địa phương trước ngày 30/3/2021. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 20/5/2021) và 01 năm (trước ngày 10/11/2021) và báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu và phát sinh vụ việc về trẻ em) về thực hiện công tác trẻ em thuộc trách nhiệm cơ quan, đơn vị, địa phương mình, trong đó đối với các ngành, đơn vị được phân công thực hiện từng nội dung, nhiệm vụ kế hoạch về trẻ em phải báo cáo cụ thể kết quả thực hiện từng nội dung, nhiệm vụ với UBND tỉnh (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội).
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các sở, ngành, địa phương về nội dung của Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 25/5/2021 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 20/11/2021 đối với báo cáo năm./.

Tác giả: Diệu Hiền

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?