Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 90 NĂM, TIẾP TỤC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Ngày đăng: 16:11 | 18/03/2020 Lượt xem: 167

Quảng Nam là vùng đất có truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần bất khuất trong chống giặc ngoại xâm. Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta (9/1858), các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược ở Quảng Nam nổ ra sôi nổi và liên tục. Mặc dù kết quả của các phong trào đấu tranh yêu nước đều đi đến thất bại do chưa có một đường lối cách mạng đúng đắn; song, đã cổ vũ tinh thần yêu nước, bất khuất, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

Dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ngày 03/02/1930, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã tiến hành hội nghị hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sau đó không bao lâu Đảng bộ Quảng Nam ra đời. Ngày 28/3/1930, tại địa điểm Cây Thông Một, xã Cẩm Hà (nay là khối phố Tân Thanh, phường Tân An, thành phố Hội An), Ban Chấp hành lâm thời Tỉnh Đảng bộ Quảng Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam ra Thông cáo về việc thành lập Đảng bộ và công bố từ nay chỉ có một Đảng Cộng sản duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đường cho công, nông, binh, nhân dân lao động bị áp bức đấu tranh giành độc lập dân tộc. Thông cáo nêu rõ: “… phong trào cộng sản ở nước ta phát triển qua một con đường mới, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập, Đảng của thợ thuyền, dân cày và những người lao khổ bị áp bức bóc lột ở nước ta”. Đề cập sự thống nhất về chính trị, tư tưởng của phong trào cách mạng trong tỉnh sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, bản Thông cáo viết: “Phong trào cộng sản tỉnh Quảng Nam ta cùng xu hướng chung với cả nước, nó phát triển trên cơ sở đấu tranh của vô sản dân cày và những người bị áp bức trong tỉnh”…Đây là sự kiện quan trọng trong lịch sử cách mạng của nhân dân Quảng Nam.
Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được tôi luyện trong thực tiễn đấu tranh chống giặc ngoại xâm đầy gian khổ, hy sinh; Đảng ta đã phát triển vượt bậc về lượng và chất. Số lượng đảng viên của Đảng bộ không ngừng phát triển, từ 70 đảng viên vào cuối năm 1930 tăng lên trên 68.430 đảng viên (1) vào năm 2019. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã vận dụng sáng tạo đường lối cách mạng của Đảng vào tình hình cụ thể của địa phương, đề ra những chủ trương phù hợp, sát đúng, giành được nhiều thắng lợi to lớn, là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo và sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của đảng bộ Quảng Nam. Đảng bộ đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. 
Từ khi tái lập tỉnh (1997) đến nay, Đảng bộ Quảng Nam đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng, tập trung và dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và XXI, với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bám sát nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đại hội đề ra cho công tác xây dựng Đảng để triển khai thực hiện, đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị, kết luận, quy định để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; cụ thể hóa bằng kế hoạch để thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về nhiệm vụ then chốt này. 
Chính vì thế, công tác xây dựng Đảng đã có những chuyển biến tích cực và có được những kinh nghiệm quan trọng trong công tác này. Bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực lãnh đạo, của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên; Đảng bộ luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; trong điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh ta, nước ta còn nhiều khó khăn, bối cảnh khu vực, thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; Đảng bộ có những chủ trương đúng đắn, giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả; đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, mạnh dạn chỉ ra và nhận khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt và người đứng đầu các cấp từng bước được nâng lên. Tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên có tiến bộ đặc biệt là gắn với 27 biểu hiện nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để tự soi, tự sửa; việc ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến rõ nét... đã củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.
Hiện nay, trước tình hình các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với Nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm. Vì vậy, cùng với cả nước, trong thời gian tới công tác xây dựng Đảng trên địa bàn Quảng Nam còn nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân... Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Trong tình hình ấy, chúng ta càng cần phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã khẳng định: Phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của Nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đề cao pháp luật của Nhà nước. Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. 
Nhiệm vụ đặt ra cho việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian đến là tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân, bảo đảm cho Đảng bộ đủ sức lãnh đạo sự nghiệp xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, giàu, đẹp. Trước mắt, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung chuẩn bị thật tốt, thật chu đáo để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020-2025./.
-------------------
(1): Số liệu tính đến ngày 6/8/2019.

Tác giả: An Phước

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?