Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28.3.1930 – 28.3.2020): 90 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Ngày đăng: 9:56 | 23/03/2020 Lượt xem: 224

Ngày 28.3.1930, tại địa điểm Cây Thông Một, thuộc xã Cẩm Hà (nay thuộc khối phố Tân Thanh, phường Tân An, thành phố Hội An), Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ra đời, mở ra trang sử mới cho vùng đất cách mạng Quảng Nam.

 
Di tích Cây Thông Một, nơi ra đời của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ngày 28.3.1930. Ảnh tư liệu.
Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã lãnh đạo nhân dân đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, đó là: Thắng lợi của các phong trào yêu nước trong tỉnh dẫn đến thắng lợi to lớn của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã góp phần xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến oanh liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên chiến trường Quảng Nam; góp phần cùng cả nước hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong từng nhiệm kỳ; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Đặc biệt, từ khi tái lập tỉnh (1997) đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nêu cao quyết tâm, tập trung thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội được đề ra trong nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Trong đó, đáng chú ý là việc triển khai thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2000 - 2010, 2010 - 2020; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 03 khóa XI và Chỉ thị 05 khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Quảng Nam cơ bản trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.
 
Đồng chí Phan Văn Định, Bí thư đầu 
tiên của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. 
Ảnh: Sưu tầm
Từ thực tiễn 90 năm qua, có thể rút ra kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Nam hiện nay:
Một là, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt và vận dụng sáng tạo, linh hoạt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phương châm, phương pháp cách mạng của Đảng vào thực tiễn Quảng Nam trong thời kỳ mới.
Hai là, phát huy truyền thống đoàn kết trong toàn Đảng bộ, truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân; gần dân, dựa vào dân, “lấy dân làm gốc”, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân.
Ba là, cùng với việc phát triển kinh tế là chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.
Bốn là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài; chăm lo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Năm là, phát huy những truyền thống quý báu của con người Quảng Nam với tư duy không giáo điều, máy móc, luôn sáng tạo, đổi mới.
Sáu là, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.
Trải qua chặng đường dài 90 năm đầy gian khổ hy sinh nhưng rất đổi tự hào, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng khẳng định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình. Tự hào và phấn khởi, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam sẽ chung sức, đồng lòng đưa tỉnh Quảng Nam ngày càng phát triển giàu mạnh, góp phần xứng đáng thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng. Truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Quảng Nam- mãi  mãi là niềm tự hào cho các thế hệ hôm nay và mai sau.


Tác giả: Phan Thanh Hậu - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?