Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam

Ngày đăng: 21:40 | 08/05/2020 Lượt xem: 66

Năm 2020, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh- lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực và người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Người đã hiến dâng cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19-5-1890, trong một gia đình nhà nho, yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trước sự thất bại của các phong trào yêu nước của cha ông chống thực dân Pháp xâm lược và cảnh lầm than, cơ cực của nhân dân ta, Người đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân.
Với hành trang là chủ nghĩa yêu nước - nhân văn Việt Nam và khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, trải qua cuộc sống lao động, học tập, nghiên cứu lý luận và thực tiễn đấu tranh cách mạng phong phú ở nhiều nước. Tiếp thu thế giới quan, phương pháp luận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, bằng thiên tài trí tuệ, nhận thức đúng xu thế phát triển tất yếu của loài người và tính chất của thời đại mới mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga, Người đã đi tới khẳng định: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, đó là con đường cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân do Đảng Cộng sản- đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc lãnh đạo, nhằm đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc, thực hiện người cày có ruộng, sau đó tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Đó là đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại nhằm thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Đường lối đó thể hiện tính quy luật của sự phát triển lịch sử xã hội nước ta: "Cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn". Vạch ra con đường cứu nước đúng đắn, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khai thông bế tắc trong đường lối giải phóng dân tộc, mà còn giải quyết đúng đắn, sáng tạo và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các vấn đề trọng yếu nhất của cách mạng nước ta. Đó là sự kết hợp phong trào công nhân, phong trào yêu nước với chủ nghĩa Mác-Lênin để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc; đó là việc xây dựng thành công lực lượng cách mạng với Mặt trận đoàn kết dân tộc rộng rãi, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân đầu tiên ở nước ta. Đó là việc xác định chính xác phương pháp cách mạng phù hợp với thực tiễn đất nước để thực hiện thành công các nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trước các biến động hết sức phức tạp trong các quan hệ quốc tế. Đường lối cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã tạo nên sức mạnh tổng hợp và phát huy tác dụng, đưa tới những thắng lợi rực rỡ của cách mạng nước ta. 

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Trước hết là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhà nước do nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử nước ta, đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam từ nô lệ trở thành độc lập, tự do. Tiếp đến là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ, đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi đất nước Việt Nam; thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta và Nhân dân ta đã hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ, cả nước đã bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sau ngày đất nước thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, Nhân dân ta đã giành chiến thắng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc, bảo vệ vững chắc vùng trời, biển đảo của Tổ quốc, giữ vững thành quả cách mạng; từng bước vượt qua khó khăn, thách thức để đưa đất nước tiến lên phía trước, bắt đầu từ đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo. Công cuộc đổi mới gần 35 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa nước ta vượt ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập đầu người trung bình thấp; văn hóa-xã hội phát triển; quan hệ đối ngoại rộng mở; vai trò, vị thế quốc tế của nước ta ngày càng lớn, uy tín nước ta ngày càng cao trong cộng đồng quốc tế. Qua thực tế đó cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã thấm nhuần tư tưởng của Người, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH; khẳng định trước sau như một: cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang.
Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi to lớn và sâu sắc, với đặc điểm nổi bật là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức; cách mạng nước ta đứng trước nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức to lớn, đòi hỏi Đảng ta càng phải nắm vững, kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm bổ sung, hoàn thiện, phát triển đường lối lãnh đạo của Đảng phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây cũng là yêu cầu thiết thực cho việc chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để chúng ta tri ân, tự hào về Người, "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta". Công lao của Người đối với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam và dẫn dắt dân tộc ta tiến đến tương lai tươi sáng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ, bền vững, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tác giả: An Phước

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?