Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CỦA NGÀNH, ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TUYÊN GIÁO QUẢNG NAM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG BỘ GIAO PHÓ

Ngày đăng: 10:37 | 26/07/2019 Lượt xem: 185

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, đây là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác-Lênin, về Chánh cương văn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng ta. Nhân ngày Quốc tế đỏ 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết. Từ đó, ngày 1-8 trở thành một mốc son lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng- văn hóa của Đảng. Đến năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng

Trong suốt 89 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ ta. Tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức ngành tuyên giáo có những thay đổi qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên trận địa tư tưởng, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế… về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt; truyền thống vẻ vang của ngành vẫn được giữ vững và phát huy.
Qua lịch sử 89 năm, hoạt động của ngành Tuyên giáo với nhiều thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cung cấp những luận cứ khoa học, góp phần hình thành hệ thống các luận điểm mới trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giáo dục, tuyên truyền và bảo vệ của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
89 năm qua, ngành Tuyên giáo của Đảng nói chung và của tỉnh Quảng Nam nói riêng luôn phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngay sau khi thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, công tác tư tưởng - văn hóa đã tập trung cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân Quảng Nam đã một lòng, một dạ đi theo Đảng, tham gia kháng chiến đánh đuổi giặc ngoại xâm. Nhiều đồng chí cán bộ Tuyên giáo đã hy sinh anh dũng vì độc lập cho Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân. Có thể khẳng định, thành tựu lớn nhất của công tác tư tưởng - văn hóa là trực tiếp bồi dưỡng, hun đúc tinh thần và phát triển sức mạnh tiềm lực chính trị tinh thần, ý chí, nghị lực trong các cuộc đọ sức lịch sử với các thế lực đế quốc xâm lược với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” để giành chiến thắng.
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay, ngành Tuyên giáo của tỉnh Quảng Nam đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ của mình; đã không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác tuyên giáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp ủy Đảng giao; tham mưu cấp ủy trực tiếp tổ chức tiến hành đồng bộ, có chất lượng công tác hướng dẫn, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cùng với các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống; tăng cường công tác nắm bắt, nghiên cứu, tổng hợp dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền định hướng tư tưởng góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế- xã hội; công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử được chú trọng và hoàn thành nhiệm vụ cấp ủy giao; tích cực thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng và trình độ nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh; đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển của Đảng bộ, nhất là về chính trị - tư tưởng. Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo tỉnh nhà đã và đang không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường cách mạng của Đảng, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chúng ta khẳng định rằng ngành tuyên giáo tỉnh Quảng Nam trong những năm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh sau hơn 22 năm tái lập; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao. Thành tích đó là công sức của đội ngũ cán bộ Tuyên giáo các cấp, sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể trong tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của các cấp ủy Đảng.
Trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang nỗ lực, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Thực hiện nhiệm vụ cách mạng cao cả đó trong bối cảnh đất nước có những thuận lợi và thời cơ đan xen nhiều khó khăn, thách thức lớn. Dự báo tình hình thế giới, khu vực và nước ta trong những năm đến sẽ có nhiều diễn biến mới, thay đổi nhanh, phức tạp và khó lường, nhất là tình hình biển Đông ngày càng phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam, đẩy mạnh thực hiện “ diễn biến hòa bình”. Bên cạnh đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên làm suy giảm niềm tin nhân dân, tác động tiêu cực công tác tư tưởng, lý luận. ..Tình hình đó đặt ra yêu cầu cao hơn, nặng nề hơn đối với công tác tuyên giáo.
Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo phải có biện pháp khắc phục những hạn chế và khuyết điểm đã được chỉ rõ trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, đó là: Chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận chưa cao. Chậm khắc phục hiệu quả các hạn chế của công tác tư tưởng như thiếu sắc bén, chưa thuyết phục. Đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa còn bị động, hiệu quả chưa cao. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới...
Trước bối cảnh và yêu cầu như nêu trên đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; toàn thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện phương châm đã đề ra là “Trung thành - Bản lĩnh; Gương mẫu - Đoàn kết; Tận tụy - Sáng tạo; Tâm huyết - Thuyết phục; Thực tiễn - Hiệu quả”.
Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành 89 năm qua, trong thời gian đến, đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Nam tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin cậy, giao phó của đảng bộ; góp phần xứng đáng vào việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI./.

Tác giả: An Phước

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?