Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

Ngày đăng: 15:45 | 20/05/2020 Lượt xem: 33

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, Kế hoạch số 278-KH/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 2530/KH-UBND ngày 08/5/2020 triển khai thực hiện, với các nội dung trọng tâm như sau:

Kế hoạch được ban hành triển khai thực hiện với mục đích nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, Kế hoạch số 278-KH/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động; phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn, các ngành của tỉnh; vai trò tham gia của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; xây dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp ổn định, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; trình độ tay nghề và ý thức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp của người lao động được nâng cao; hạn chế tranh chấp lao động dẫn đến đình công không đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 278-KH/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam phải thường xuyên, nghiêm túc, nhằm tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doannh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
Theo Kế hoạch, UBND tỉnh đề ra các nội dung hoạt động và nhiệm vụ cụ thể như sau: 
Nội dung hoạt động: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ lao động; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động. Thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công.
Nhiệm vụ cụ thể: 
Một là: Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp dân doanh bằng nhiều hình thức phù hợp, trực tiếp đến người lao động và người sử dụng lao động; bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021. Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tuyên truyền, phố biến những quy định mới của Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. 
Hai là: Triển khai thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó tập trung vào các nội dung như: tuyển dụng, sử dụng lao động, chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ốm đau, thai sản; an toàn vệ sinh lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động trong doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Củng cố lực lượng thanh tra lao động phù hợp với số lượng doanh nghiệp thực tế tại địa phương; thường xuyên theo dõi và kịp thời giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để xảy ra tranh chấp hoặc kéo dài dẫn tới đình công. 
Ba là: Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động; giải quyết đình công theo đúng trình tự quy định của pháp luật; tăng cường vai trò của các hòa giải viên lao động trong việc giải quyết tranh chấp lao động thông qua thương lượng. 
Bốn là: Đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, đặc biệt là các doanh nghiệp dân doanh; kiện toàn, củng cố và nâng cao đổi mới hiệu quả hoạt động của công đoàn các cấp, đặc biệt là công đoàn trong khối các doanh nghiệp.
Năm là: Hỗ trợ, tư vấn cho người lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội, pháp luật về công đoàn. Triển khai các hoạt động nâng cao trình độ học vấn, ý thức tuân thủ pháp luật của người lao động, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố kịp thời tổ chức thực hiện Kế hoạch; trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.
Đồng thời đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh chương trình phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp; chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia với chính quyền cùng cấp và người sử dụng lao động xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển tại doanh nghiệp; Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho người lao động; chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động thực hiện đối thoại nơi làm việc và phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Triển khai các hoạt động nâng cao trình độ học vấn, ý thức chấp hành pháp luật và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động; Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động; thực hiện tốt chức năng giám sát việc thi hành pháp luật lao động, tham gia thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động trong doanh nghiệp; phối với với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết các vướng mắc, tranh chấp lao động dẫn đến đình công, ngừng việc; thực hiện khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật lao động về bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động theo quy định tại khoản 8 Điều 10 Luật Công đoàn…/.

Tác giả: Diệu Hiền

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?