Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 10:06 | 16/09/2020 Lượt xem: 85

Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5408/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, theo đó:

Mục đích, yêu cầu của việc thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: 
- Tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, những chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên báo chí, làm cho nhân dân các nước trên thế giới và cộng đồng quốc tế hiểu được chủ trương, đường lối của Đảng trong văn kiện Đại hội XIII, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ, tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Phê phán, phản bác các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng viêc góp ý dự thảo văn kiện, công tác nhân sự đại hội để tung tin đồn, phát tán thông tin quan điểm sai trái, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
- Công tác tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng chính trị, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ điểm, chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền biểu dương những điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, những quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội.
Nội dung thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:
Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII
* Về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội (từ nay đến kết thúc Đại hội): Tập trung tuyên truyền đậm nét những thành tựu nổi bật của tỉnh sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 5 năm đến. Thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội. Những góp ý của nhân dân vào dự thảo văn kiện trình tại Đại hội. Tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII và những phong trào tiêu biểu khác để lập thành tích chào mừng Đại hội; Các công trình chào mừng Đại hội ở tỉnh và các địa phương. Chủ đề và phương châm chỉ đạo, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, các văn kiện trình Đại hội, các tham luận, quyết định của Đại hội, quy chế bầu cử trong Đảng...
* Tuyên truyền sau Đại hội (sau khi kết thúc Đại hội Đảng bộ tỉnh đến khai mạc Đại hội XIII của Đảng): Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội, thông báo nhanh về kết quả, Nghị quyết của Đại hội, các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội, triển khai Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Các phong trào thi đua yêu nước, về niềm tin, sự tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.
Tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Tuyên truyền trước, trong thời điểm diễn ra Đại hội (từ nay đến kết thúc Đại hội): Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 5 năm đến. Công tác chuẩn bị Đại hội. Tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và những phong trào tiêu biểu khác để lập thành tích chào mừng Đại hội. Ý nghĩa, tầm quan trọng, chủ đề và phương châm chỉ đạo, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, các văn kiện trình Đại hội, các tham luận, quyết định của Đại hội, quy chế bầu cử trong Đảng, hoạt động thảo luận và các quyết định của Đại hội.
* Tuyên truyền sau khi Đại hội bế mạc: Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội, thông tin nhanh về kết quả, Nghị quyết của Đại hội, các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội. Các phong trào thi đua yêu nước, về niềm tin, sự tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Nhiệm vụ cụ thể: Tổ chức họp báo thông tin về Đại hội. Thời gian: dự kiến ngày 06/10/2020 tại UBND tỉnh. Thành lập phòng tác nghiệp báo chí. Phát hành thông cáo báo chí trong và sau Đại hội. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về thành tựu 5 năm 2015 - 2020 của tỉnh, các chương trình hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội. Làm việc với các đơn vị truyền thông để phối hợp thực hiện tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hoàn chỉnh phim tài liệu về kết quả nhiệm kỳ Đại hội đã qua. Phát hành các ấn phẩm tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác tuyên truyền ở từng địa phương, đơn vị, thời điểm diễn ra trước, trong và sau Đại hội.

Tác giả: Phòng TT-LSĐ

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?