Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Đẩy mạnh thực hiện cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng

Ngày đăng: 14:20 | 17/11/2020 Lượt xem: 132

Cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại rất nhiều thuận lợi cho công tác thông tin tuyên truyền, phương thức hoạt động của công tác thông tin tuyên truyền trở nên đa dạng và phong phú, tạo nên bức tranh sinh động về công tác tuyên truyền. Tuy nhiên Ban Bí thư Trung ương Đảng luôn xác định công tác tuyên truyền miệng là một phương thức hoạt động có hiệu quả, một công cụ sắc bén để tổ chức, tập hợp quần chúng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đẩy mạnh triển khai quán triệt Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng
Ngày 03/12/2010, Ban Bí thư ban hành Quyết định số 340-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng, qua 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng (viết tắt là Quy chế) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt nội dung Quy chế tại Hội nghị Tỉnh ủy; đồng thời, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện trong các cấp ủy, toàn Đảng bộ Quyết định số 340-QĐ/TW của Ban Bí thư và cụ thể hóa thành quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng và đưa vào Quy chế hoạt động báo cáo viên cấp ủy. Công tác chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện Quy chế kịp thời, nghiêm túc với mục tiêu bảo đảm cung cấp thông tin chính thống góp phần định hướng dư luận xã hội về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của cả nước và của tỉnh; qua đó, kịp thời phản bác các thông tin sai trái, thù địch; giải thích, làm rõ những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm về đối nội, đối ngoại; góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. 
Kết quả triển khai thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng
Để triển khai thực hiện Quy chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về chế độ cung cấp thông tin cho Báo cáo viên Tỉnh ủy, như: Cung cấp tài liệu, thực hiện tốt việc tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp ủy… Định kỳ hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cung cấp thông tin tình hình lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại; định hướng nhiệm vụ thời gian đến cho các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ngành, địa phương, đơn vị. Ban cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện tốt việc tổ chức họp báo để thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh cho đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền; đồng thời, gửi báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong tháng đến các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phục vụ công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn toàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt việc cung cấp thông tin chính thống từ nguồn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời cung cấp cho các cấp ủy, Ban Tuyên giáo cấp ủy, các chi, đảng bộ trong tỉnh định kỳ hàng tháng thông qua việc phát hành các ấn phẩm và hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ.

 
Thường trực Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng của Đảng 

Nhờ đó, việc cung cấp thông tin chính thống cho hoạt động tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh được triển khai kịp thời, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần tích cực thúc đẩy việc đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền miệng và nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên toàn tỉnh.
Việc triển khai thực hiện Quy chế cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh, căn cứ Quy chế cung cấp thông tin các cấp ủy, tổ chức đảng đã cụ thể hóa để thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình. Theo đó, định kỳ hàng tháng, cấp ủy, chính quyền cấp huyện cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên cùng cấp và chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cung cấp thông tin những vấn đề về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các chủ trương, kế hoạch, dự án lớn; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp mình; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, quản lý việc cung cấp thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp và trực tiếp cử cán bộ có trách nhiệm tham gia cung cấp thông tin tại hội nghị báo cáo viên định kỳ hoặc đột xuất theo Quy chế.
Qua thông tin được cung cấp từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên các cấp đã chủ động nghiên cứu, nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những sự kiện chính trị quan trọng, nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bảo đảm sát thực tế của địa phương, đơn vị mình để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Căn cứ tài liệu, thông tin được cung cấp, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã chủ động đổi mới cách thức tuyên truyền nhằm đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, đơn vị mình đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang các cấp thường xuyên thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền miệng thông qua nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Họp dân, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân... Qua đó, đã tuyên truyền nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cung cấp nhiều thông tin chính thống đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội,… tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
Nhìn chung trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” gắn với thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng (theo Quyết định số 340-QĐ/TW, ngày 03/12/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng) đến các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; đồng thời, ban hành các hướng dẫn, quy chế về công tác tuyên truyền miệng, như: Quy chế hoạt động Báo cáo viên Tỉnh ủy, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Quảng Nam,... Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong tình hình mới, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên với Nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Việc cung cấp thông tin chính thống phục vụ công tác tuyên truyền miệng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng Quy chế, không vi phạm, lộ lọt thông tin bí mật, cung cấp thông tin đúng đối tượng và sử dụng, quản lý thông tin tốt; phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng.

Nguồn: Báo cáo số 04-BC/TU, ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam

Tác giả: Nguyễn Phi Anh - Ban TGTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?