Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 2 (khóa XXII) - Thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày đăng: 15:57 | 03/12/2020 Lượt xem: 410

Sáng ngày 03/12/2020, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 2 (khóa XXII). Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, Mặt trận, hội đoàn thể; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội; thường trực huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND huyện, thị, thành phố…

 
Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 2 (khóa XXII)

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 (khóa XXII) nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2020; thông qua Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2021; cho ý kiến về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025) và Kế hoạch tài chính 05 năm (2021-2025); thông qua Báo cáo công tác tài chính của Tỉnh ủy năm 2020.
Theo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương, của tỉnh; đề ra nhiều giải pháp quyết liệt phát triển kinh tế, tập trung huy động các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Do bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa, vận tải, dịch vụ, du lịch gặp không ít khó khăn, làm ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP dự kiến âm 7,2%. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 67.551 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010).
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 20.272 tỷ đồng, đạt 78,6% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa 15.670 tỷ đồng, đạt 76,4% so với dự toán; thu xuất nhập khẩu đạt 4.602 tỷ đồng, đạt 87,7% so với dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 29.439 tỷ đồng, đạt 108% dự toán...
Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, thực hiện xây dựng Đảng trên các mặt; tiếp tục thực hiện NQTW 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đáng chú ý là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên, Nhân dân toàn tỉnh nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, góp phần tổ chức thành công đại hội và sớm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từng bước đi vào cuộc sống. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…
Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện hiệu quả; tập trung thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021; đặc biệt, bổ sung quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 đảm bảo đúng Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016 - 2021, 2021 - 2026 của một số địa phương, cơ quan, đơn vị. Kịp thời củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo cho 112 trường hợp... Tính đến cuối tháng 11/2020, tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn tỉnh là 1.400 đảng viên, đạt 93% kế hoạch; ước thực hiện đến cuối năm 2020 là 1.500 đảng viên, đạt chỉ tiêu đề ra…
Trong năm, UBKT các cấp đã tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Năm 2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 721 tổ chức đảng và 1.649 đảng viên (trong đó, có 864 đảng viên là cấp ủy viên các cấp); giám sát chuyên đề 537 tổ chức đảng và 1.074 đảng viên (trong đó, có 625 đảng viên là cấp ủy viên các cấp). UBKT các cấp đã kiểm tra 79 tổ chức đảng và 231 đảng viên (trong đó, có 99 đảng viên là cấp ủy viên các cấp) khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 452 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 369 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính 84 tổ chức đảng và kiểm tra thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 602 tổ chức đảng...
Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 299-KH/TU, ngày 13/02/2020 về tổ chức đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy tỉnh năm 2020; đến nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tổ chức đối thoại với cán bộ Đoàn các cấp. Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tích cực, chủ động nắm tình hình tư tưởng, đời sống Nhân dân trong tỉnh, giúp Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, đại hội đảng bộ các cấp...
Nhìn chung, năm 2020, nhờ sự vào cuộc sớm và quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, đến nay, đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, ổn định đời sống người dân, nhất là đồng bào bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, bão lũ vừa qua, không để xảy ra tiêu cực, dư luận xấu. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường. Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính được chú trọng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.
Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung: Tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai bão lũ, trong năm 2021 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là việc hỗ trợ Nhân dân miền núi xây dựng, sữa chữa nhà cửa, quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách tạo động lực phục hồi kinh tế; không chủ quan lơ là trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19; năm 2021 tình hình phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức vì vậy cần rà soát đánh giá và xem lại tiêu chí giảm nghèo năm 2021, nhất là các huyện miền núi; công tác quản lý thực trạng đất đai, bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập; đề nghị tỉnh cần có cơ chế khuyến khích đầu tư chuyển đổi cơ cấu, phát triển ngành nông nghiệp...
Phát biểu tại Hội nghị, đông chí Lê Trí Thanh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Năm 2021, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; đại dịch Covid-19 vẫn chưa được khống chế; tăng trưởng kinh tế thế giới có khả năng phục hồi nhưng còn chậm; thiệt hại về thiên tai bão lũ vẫn còn chưa khắc phục xong, trước bối cảnh đó đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho tỉnh ta. Vì vậy, đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị nhanh chóng khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, hỗ trợ Nhân dân miền núi xây dựng, sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đẩy mạnh thực hiện mục tiêu “kép” vừa chống dịch bệnh COVID – 19 vừa khôi phục sản xuất, phục hồi nền kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng, ổn định đời sống nhân dân.

 
Đ.c Phan Việt Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; đại dịch Covid-19 vẫn chưa được khống chế; tăng trưởng kinh tế thế giới có khả năng phục hồi nhưng còn chậm; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống. Bối cảnh quốc tế và trong nước tạo ra những cơ hội, thuận lợi; đồng thời, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo nền tảng phát triển cho những năm tiếp theo. Trước mắt đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện: quán triệt, tổ chức tốt việc học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy bắt tay ngay vào việc phân công nhiệm vụ, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị; đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các địa phương cần tập trung ngay việc xây dựng đề án nhân sự cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không chủ quan lơ là, ở những nơi có người về từ vùng dịch phải nhanh chóng rà soát, cách ly; thực hiện mục tiêu “kép” vừa chống dịch bệnh COVID – 19 vừa khôi phục sản xuất; tập trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, ưu tiên khắc phục hạ tầng giao thông, hỗ trợ Nhân dân miền núi xây dựng, sửa chữa nhà cửa ổn định đời sống nhân dân...

Tác giả: Nguyễn Phi Anh - BTGTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?