Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Tích cực, khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Ngày đăng: 21:04 | 04/01/2021 Lượt xem: 115

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 được tổ chức vào ngày 30/12, tại tỉnh Quảng Ninh


 
Toàn cảnh hội nghị

       Báo cáo tổng kết trình bày tại hội nghị đã nhấn mạnh, trong năm 2020, toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt đổi mới phương thức triển khai công tác tuyên giáo, thích ứng với tình hình thực tiễn, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, bão lũ để tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Toàn Ngành đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; thông tin tuyên truyền kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị lớn của đất nước, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chủ động, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm những sự kiện chính trị tọng đại, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, dân tộc, của các địa phương bảo đảm trang trọng, sâu sắc, ý nghĩa, nhận được sự đánh giá cao của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; tạo bầu không khí vui tươi, hồ hởi trong xã hội, qua đó đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp tình yêu đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Toàn Ngành tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Tuyên giáo các cấp đã triển khai tuyên truyền sâu rộng; chủ động kiểm tra, đôn đốc việc học tập, thực hiện Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, có chiều sâu về nội dung, phong phú về hình thức, như: tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm; thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức công vụ; gặp mặt, biểu dương gương người tốt, việc tốt. Công tác tuyên truyền góp phần biến “nguy” thành “cơ” trong chiến thắng đại dịch Covid- 19 và thực hiện thành công mục tiêu “kép”. Ngành Tuyên giáo đã tiếp tục phát huy vai trò vai trò đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực, chủ động hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.
       Hội nghị cũng đã nhìn lại công tác tuyên giáo nhiệm kỳ Đại hội XII, vượt qua những khó khăn thách thức, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, ngành Tuyên giáo đã tập trung hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, đa dạng, có nhiều việc mới và khó, chưa có tiền lệ với chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt; nổi bật là đã chủ động tham mưu thực hiện 50 đề án sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng, ban hành 27 nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận, quyết định… để lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề quan trọng, cấp thiết của công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay, trong đó có những nội dung mới, khó, phức tạp, góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra. Toàn Ngành đã làm tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
       Bên cạnh những thành tích đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế của công tác tuyên giáo trong thời gian qua, trong đó, công tác thông tin, dự báo, nắm bắt và phản ánh những vấn đề bức xúc ở một số địa phương chưa sát, còn lúng túng, chậm đề xuất giải pháp xử lý tình huống mới phát sinh; việc tham mưu, đề xuất, định hướng thông tin tuyên truyền ở một số địa phương có lúc còn chưa thật chủ động, thiếu tính nhạy bén, linh hoạt…
       Hội nghị đã dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi về các vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên giáo; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, bộ, ngành để tiếp tục, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam đã báo cáo tham luận tại hội nghị về chủ đề "Ngành tuyên giáo Quảng Nam tích cực tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới", trong đó nêu lên những điểm mới, kết quả nổi bật của công tác thông tin, truyền thông của tỉnh hướng về cơ sở đã tạo điều kiện thuận lợi và đóng vai trò quan trọng trong việc đưa thông tin đến với từng nhà, từng người, nhất là các hoạt động trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình; việc mua, đọc báo Đảng; việc đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền miệng gắn với củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...

 
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội ngh

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương những thành tựu đạt được của ngành tuyên giáo trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngành tuyên giáo cần xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 đó là: Khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác công thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nắm bắt dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, dân số, thể thao và các vấn đề xã hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong nhiệm vụ mới… Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ 2021-2026.
    

Tác giả: Nguyễn Hữu Thiên - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?