Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày đăng: 10:46 | 18/03/2021 Lượt xem: 223

Ngày 18/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Công văn số 180-CV/TU về việc triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW; định kỳ trước ngày 15/11 hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình phối họp về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:
1. Đảng đoàn HĐND tỉnh; các Ban cán sự Đảng: UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp (ban hành kèm theo Quyết định số 238-QĐ/TW).
2. Việc phối họp giữa ban tuyên giáo với cơ quan nhà nước trên cơ sở chương trình, kế hoạch cụ thể hằng năm, không cần xây dựng Quy chế riêng. Các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo ban tuyên giáo và cơ quan nhà nước cùng cấp xây dựng kế hoạch, chương trình phối họp hằng năm. Quá trình phối hợp cần chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
3. Cơ quan nhà nước các cấp chủ động đề xuất nội dung, chương trình, kế hoạch phối hợp, nhất là khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm quốc gia, địa phương có ảnh hưởng đến di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường; biên giới, biển, đảo, độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia; tự do ngôn luận; yếu tố nước ngoài; khi xét xử các vụ án lớn,... tác động, ảnh hưởng đến tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
4. Các cơ quan báo chí của tỉnh: Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, định hướng nội dung của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thường xuyên đăng tải thông tin, nội dung, các hoạt động phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Kiểm soát chặt chẽ tin, bài, nhất là tin, bài phản ánh sai sự thật, không đúng tinh thần Quy chế phối hợp, tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan đầu mối tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW trên toàn tỉnh; chủ trì, phối họp xây dựng và ký kết kế hoạch, chương trình phối họp với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh.

Tác giả: Anh Minh

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?