Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Khảo sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

Ngày đăng: 21:33 | 22/06/2022 Lượt xem: 52

Chiều ngày 22/6, tại Thành ủy Tam Kỳ, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Trần Khắc Thắng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Tam Kỳ về khảo sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Duy Ân - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy, đại diện Đảng ủy phường Tân Thạnh…

 
Quang cảnh buổi làm việc

          Tại buổi khảo sát, đồng chí Phạm Văn Tưởng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ báo cáo kết quả 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong hình hình mới, trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Qua đó, xác định công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các vấn đề quan trọng của đất nước và quốc tế. Do đó, ngay sau khi có Chỉ thị số 17-CT/TW và Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 18/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam; Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 18/4/2008 về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố; đồng thời, ban hành nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác tuyên truyền miệng, nổi bật như: Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 17/10/2016 của Thành ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Thành ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 07/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Kịp thời triển khai thực hiện Quyết định số 518-QĐ/BTGTW, ngày 10/11/2011, nay thay thế là Quyết định số 973-QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn, hội viên, người lao động trên địa bàn thành phố. Mặt trận, đoàn thể và các cơ quan thông tin, tuyên truyền thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn, hội viên nòng cốt ở cơ sở. Thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW, các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng; đồng thời thấy rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, với tư cách là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng, cũng như sự cần thiết phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Nhiều đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng, bắt đầu từ việc truyền đạt các nghị quyết của Đảng. Việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên được các cấp ủy đảng triển khai thực hiện nghiêm túc định kỳ hằng quý, hằng năm. Qua đó, đánh giá những kết quả đạt được, nghiêm túc chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, những bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ trong thời gian đến. Các cấp ủy đảng trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc việc đánh giá sơ kết, tổng kết 05 năm, 10 năm, 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW tại địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW được quan tâm thực hiện; hằng năm, các cấp ủy đã lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp...
           Các ý kiến phát biểu tại buổi khảo sát tập trung trao đổi, thảo luận các mặt tịch cực cần phát huy, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, thay đổi phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở; đồng thời đánh giá, nhìn nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm, bất cập, vướng mắc trong công tác tuyên truyền miệng…
           Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Khắc Thắng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Các đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc đồng chí đề nghị Đoàn công tác tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Thành ủy Tam Kỳ tiếp tục quán triệt Chỉ thị 17 qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng. Xem đây là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ thành phố, của cả hệ thống chính trị với sự tham gia của tất cả cán bộ, đảng viên; trong đó, lực lượng nòng cốt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng; chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu chính trị trong tình hình mới, tổ chức, quản lý hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng, hiểu quả và đảm bảo quy chế; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên…
         Trước đó, Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Tân Thạnh về kết quả 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, trên địa bàn phường Tân Thạnh.

Tác giả: Tin, ảnh Anh Minh

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?