Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội nghị trực tuyến quán triệt một số văn bản của Đảng

Ngày đăng: 11:59 | 03/03/2023 Lượt xem: 220

Sáng ngày 03/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt một số văn bản của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trung tâm và trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Báo cáo viên Tỉnh ủy đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; Trưởng phòng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Trưởng ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng phòng các sở, ngành của tỉnh…

 
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Hồ Quang Bửu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt các văn bản: Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Trần Anh Tuấn – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt các văn bản: Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Đồng chí Thượng tá Trần Hữu Ích – Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt các văn bản: Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt các văn bản: Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Quy định số 741-QĐ/TU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Kết luận số 447-KL/TU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật; Quy định số 738-QĐ/TU, ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quyết định số 739-QĐ/TU, ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung Quy định số 1662-QĐ/TU, ngày 05/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị. Quy định 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030.

 
Đ.c Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận Hội nghị

Kêt luận Hội nghị đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là công việc thường xuyên; là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và tất cả cán bộ, đảng viên. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên kịp thời nắm vững các chủ trương, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra trong các văn bản; tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân tỉnh nhà trong quá trình triển khai thực hiện.
Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc nội dung các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được quán triệt, triển khai tại Hội nghị; xem đây là những nội dung quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả ở cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh thời gian đến; các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cần tiếp tục chủ động nghiên cứu tổ chức quán triệt phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; cần xây dựng kế hoạch/chương trình hành động để triển khai thực hiện các văn bản ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đảm bảo sát thực, hiệu quả, đúng tiến độ; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; việc thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải đặt trong mối quan hệ tổng thể, đồng bộ, thống nhất với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và các kết luận, chỉ thị, nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần chủ động nghiên cứu tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa đối với các văn bản đã được quán triệt nhưng chưa được cụ thể hóa. Các huyện, thị, thành ủy phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy, các đồng chí cấp ủy viên có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các chi bộ, đảng bộ cấp dưới trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện. Các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung các văn bản được quán triệt để phổ biến, quán triệt đến đoàn viên, hội viên…

Tác giả: Tin, ảnh Anh Tuấn

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?