Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Tích cực tham gia Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023

Ngày đăng: 11:01 | 16/03/2023 Lượt xem: 167

Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Cuộc thi lần này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 15/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 113-KH/BTGTU về hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023. Trên tinh thần đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan, ban, ngành, địa phương cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng; tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.
Đối tượng tham gia Cuộc thi gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Trường Chính trị tỉnh; giảng viên, học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội; thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí; người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi đều có quyền dự thi.
Cuộc thi lần này tập trung vào 3 nhóm chủ đề, đó là: Nhóm 1 - Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhóm 2 - Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; Nhóm 3 - Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tác giả: Nguyễn Văn Thi - BTGTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?