Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương

Ngày đăng: 15:37 | 13/05/2019 Lượt xem: 1130

Ngày 06/5/2019, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Quy định số 1224-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp.

Quy định gồm có 08 điều, mỗi điều quy định cụ thể những nội dung về thực hiện trách nhiệm nêu gương.
Điều 01 quy định các nội dung về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cụ thể quy định: Tất cả cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp phải gương mẫu chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ và quy định nêu gương của ngành cấp trên, của cấp ủy, tổ chức đảng nơi công tác, sinh hoạt. Cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu nêu gương.
Điều 2 quy định các nội dung phải gương mẫu đi đầu thực hiện của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp. Điều 3 quy định những nội dung các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống. Điều 4 quy định việc đăng ký, báo cáo nội dung tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương. Điều 5 quy định giám sát việc nêu gương. Điều 6 quy định đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương. Điều 7 quy định về kiểm tra, thi đua và khen thưởng. Điều 8 quy định về tổ chức thực hiện, trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm chỉ đạo cụ thể hóa nội dung trong quy định này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo cấp ủy cấp trên.
Hy vọng rằng với việc ban hành Quy định trên, việc nêu gương sẽ trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bô, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra.

Tác giả: Nguyễn Hồng Minh - Trưởng phòng TH-CS&ĐTCB

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?