Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ngày đăng: 8:30 | 10/01/2020 Lượt xem: 395

Ngày 07/01/2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Việt Cường – UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


 
Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; nghe báo cáo tham luận của 05 đơn vị, gồm Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc, Bắc Trà My, Nam Giang, Núi Thành và Sở Nội vụ. Đặc biệt Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Việt Cường – UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để triển khai thực hiện và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tập trung tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Hướng dẫn, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của Trung ương và của Tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó trọng tâm tham mưu triển khai, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Quy định số 1224-QĐ/TU, ngày 06/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 25/10/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Kế hoạch số 186-KH/TU, ngày 24/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
3. Tham mưu triển khai thực hiện tốt Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay đến hết năm 2020 và định hướng đến năm 2025
4. Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”, Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Nghị quyết 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và Quy định số 15-QĐi/TU, ngày 14/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chi bộ. 
5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là kiểm tra việc khắc phục các hạn chế trong công tác cán bộ, kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn việc kết nạp đảng viên và sinh hoạt chi bộ ở các loại hình tổ chức đảng. 
6. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó chú trọng mở các lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ, nhất là chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của Chính phủ.
7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng, thực hiện tốt công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo, thi đua của ngành; có kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống cơ cở dữ liệu về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo chỉ đạo của Trung ương; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
8. Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng đảng ở các cấp và tại cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông” với phương châm “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nổ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy”. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “05 hóa”, đó là: Hạt nhân hóa lãnh đạo; chuẩn hóa văn bản pháp quy; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tự động hóa tổ chức thực hiện và tối ưu hóa kết quả hoạt động.
9. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Tích cực tham gia giải “Búa Liềm vàng” lần thứ 5 - năm 2020. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
Với các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra như trên, hy vọng rằng năm 2020 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Nam sẽ quyết tâm, nổ lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: Nguyễn Hồng Minh - Trưởng phòng TH-CS&ĐTCB

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?