Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Phát huy vai trò của Bí thư chi bộ thôn, khu phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại huyện Thăng Bình

Ngày đăng: 9:25 | 10/01/2020 Lượt xem: 3249

Xác định đội ngũ bí thư chi bộ thôn, khu phố có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Các đồng chí bí thư chi bộ thôn, khu phố đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận động đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nhân dân.

Đảng bộ huyện hiện có 71 tổ chức cơ sở Đảng với trên 5.200 đảng viên, trong đó có 22 Đảng bộ xã, thị trấn, 5 Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp và 44 Chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng bộ huyện.
Đối với các xã, thị trấn, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, sau sắp xếp toàn huyện có 106 thôn, khu phố. Sau khi sáp nhập, Đảng ủy xã, thị trấn đã chỉ đạo kiện toàn các các chi bộ thôn, khu phố nhằm đảm bảo triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của từng địa bàn khu dân cư; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hầu hết các chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của chi bộ khu dân cư; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhìn chung, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ thôn, khu phố trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn cũng như phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở ngày càng được nâng lên; thể hiện vai trò hạt nhân chính trị và sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa bàn dân cư, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng bộ xã, thị trấn, góp phần to lớn vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện nhà trong năm 2019.
Nhiều đồng chí bí thư chi bộ kiêm nhiệm trưởng thôn, trưởng khu phố hoặc trưởng Ban công tác mặt trận thôn, khu phố; với địa bàn rộng, số lượng đảng viên nhiều hơn so với trước đây nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với địa phương, các đồng chí đã lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện tốt quy chế dân chủ, góp phần quan trọng vào thành tích chung của địa phương. Trong đó, đáng chú ý là công tác vận động nhân dân đóng góp các loại quỹ đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động, kinh phí, tự giác hiến đất, hiến cây để xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nông thôn mới. Đã có nhiều tấm gương Bí thư chi bộ tiêu biểu về đạo đức, lối sống, về tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tâm huyết với nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương; tích cực triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, có đóng góp quan trọng vào những thành tích chung của địa phương. Nhiều bí thư chi bộ luôn gần dân, tìm hiểu và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham mưu, đề xuất các giải pháp để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước.

 
Gặp mặt tuyên dương, khen thưởng bí thư chi bộ thôn, khối phố có thành tích tốt trong phong trào thi đua

Để phát huy hơn nữa vai trò của bí thư chi bộ thôn, khu phố trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong thời gian tới đội ngũ bí thư chi bộ thôn, khu phố sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện tốt nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chú trọng công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế. Nghiên cứu các văn bản của cấp trên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện đúng quy chế và Điều lệ Đảng; nhạy bén phát hiện vấn đề, nắm bắt dư luận xã hội, nắm bắt tình hình và dự báo chiều hướng phát triển về tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhất là những trường hợp cá biệt, đang có vướng mắc trong nhận thức tư tưởng. Nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nghị quyết và các công việc của chi bộ, gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo, cùng tập thể xây dựng chi bộ, chi ủy trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc để các mặt hoạt động của chi bộ được triển khai đồng bộ; Hướng dẫn cho đảng viên trong chi bộ nghiên cứu, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên, từ đó vận dụng vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Cần nghiêm túc thực hiện sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; đổi mới phương thức và nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng lựa chọn một số vấn đề tổ chức sinh hoạt chuyên đề, như: bàn giải pháp chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, công tác an ninh, trật tự thôn, khu phố; nâng cao chất lượng thôn, khu phố văn hóa; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn./.

Tác giả: Minh Quốc

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?