Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Công tác kết nạp đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 14:21 | 13/01/2020 Lượt xem: 269

Tính đến ngày 31/12/2019, Đảng bộ huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam có 55 Tổ chức cơ sở đảng, với 2.794 đảng viên, sinh hoạt ở 143 chi bộ ( trong đó có 103 chi bộ trực thuộc và 40 chi bộ cơ sở). Trong nhiều năm qua, Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ huyện luôn chăm lo công tác tạo nguồn, xem xét kết nạp đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Trong 5 năm ( từ năm 2015 đến năm 2019) toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 650 đảng viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp 130 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra (mỗi năm kết nạp 90 đảng viên mới), riêng trong năm 2019 kết nạp được 119 đảng viên mới, đạt 132% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 đề ra. Việc kết nạp đảng viên luôn bảo đảm quan điểm, phương châm, quy trình, thủ tục theo quy định. Có được kết quả trên là do huyện Nam Giang đã quán triệt và triển khai thực hiện tốt các giải pháp về công tác tạo nguồn kết nạp đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, cụ thể:
- Huyện đã thực hiện tốt giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng. Những năm trước đây, một số thôn ở các xã vùng cao của huyện chưa có chi bộ, sinh hoạt ghép, đa số chi bộ đảng chưa đủ điều kiện có chi ủy, cán bộ thôn chưa là đảng viên chiếm tỷ lệ khá cao. Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, đặc biệt là Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Huyện ủy và các cấp ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 13 vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng đến công tác phát triển đảng viên ở thôn ít đảng viên, chi bộ thôn chưa có chi ủy và trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, trong đoàn viên thanh niên và trong đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các trường học phổ thông. Trong công tác phát triển đảng, các cấp ủy đều nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình phát triển cũng như các nội dung về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định Điều lệ Đảng. Chính vì vậy, qua tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy, nhiều chỉ tiêu trong Chương trình của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 13 đều đạt, một số chỉ tiêu vượt đó là: 95% chi bộ thôn, 100% chi bộ quân sự có chi ủy, trên 75% cán bộ thôn (trừ trưởng thôn, công an viên, bí thư chi đoàn thanh niên) là đảng viên.
- Huyện đã chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, hàng năm các cấp ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng, lựa chọn đối tượng để đưa vào nguồn bồi dưỡng, thử thách. Đối tượng lựa chọn là những quần chúng ưu tú, tham gia tích cực trong các hoạt động và sinh hoạt trong tổ chức đoàn thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị; có tiêu chuẩn chính trị đảm bảo, động cơ phấn đấu tốt đưa vào danh sách cảm tình Đảng và thực hiện các bước tiếp theo như bồi dưỡng nhận thức về Đảng; giao nhiệm vụ, thử thách, định hướng hoạt động thực tiễn... Khi quần chúng đã có nhận thức tốt, có quá trình phấn đấu đạt đủ tiêu chuẩn của người đảng viên theo quy định thì cấp ủy và tổ chức đảng chủ động xem xét, làm các thủ tục, hồ sơ và đề nghị xem xét, kết nạp quần chúng vào Đảng.
- Huyện đã thường xuyên phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển đảng. Để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác phát triển đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao cho các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể để các tổ chức đảng thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình trong công tác phát triển đảng. Đồng thời, giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy thực hiện tốt công tác tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, kịp thời khắc phục những trường hợp sai sót, thiếu thủ tục theo quy định. Hằng năm, chỉ đạo mở từ 2-3 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới được kịp thời. Bên cạnh đó, Thường trực Huyện ủy duy trì giao ban với bí thư chi bộ thôn, bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở theo định kỳ 2 lần/năm và tiến hành phân công lãnh đạo, chuyên viên của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy dự sinh hoạt ở các chi bộ, qua đó kịp thời giúp đỡ, kiểm tra, nhắc nhở các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện quy trình, thủ tục phát triển đảng đảm bảo theo quy định.
- Huyện đã triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Đối với những Tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ có đảng viên mới kết nạp, thông qua đồng chí cấp ủy viên được phân công theo dõi, phụ trách tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, thử thách đảng viên trong thời gian dự bị 12 tháng; tin tưởng, mạnh dạn giao những nhiệm vụ, yêu cầu đòi hỏi cao hơn, qua đó để đảng viên tự vươn lên, tự khẳng định mình nhằm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn người đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy có chủ trương đề ra tiêu chuẩn kết nạp đảng cao hơn so với quy định tại Điều lệ Đảng như về trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trẻ dưới 35 tuổi, bản thân và gia đình người xin vào Đảng có tiêu chuẩn chính trị tốt... Bên cạnh việc chỉ đạo làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng và giáo dục, rèn luyện đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức quán triệt và làm tốt việc sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, những đảng viên thoái hóa, biến chất, không đủ tiêu chuẩn, những đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu để xây dựng nội bộ Đảng thực sự trong sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
- Huyện đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác phát triển đảng; tham gia giám sát đảng viên. Duy trì việc giao ban, làm việc với các tổ chức đoàn thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể quan tâm tổ chức các hoạt động, các phong trào, thông qua đó xem xét, giới thiệu cho cấp ủy, chi bộ những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng xem xét, kết nạp đảng, cũng như việc tham gia giám sát quá trình phấn đấu, rèn luyện của quần chúng, của đảng viên ở nơi cư trú, nơi công tác.
Hy vọng rằng, với những giải pháp đã đề ra như trên, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trên địa bàn huyện Nam Giang trong thời gian đến sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện Nam Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: Nguyễn Hồng Minh - Trưởng phòng TH-CS&ĐTCB

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?