Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Thăng Bình hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở

Ngày đăng: 16:25 | 22/06/2020 Lượt xem: 65

Đến nay, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Thăng Bình đã hoàn thành đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tại các địa phương, đơn vị.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/HU, ngày 30/8/2019 và Kế hoạch số 150-KH/HU, ngày 01/11/2019 về tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các nội dung cụ thể. Giao các Ban xây dựng Đảng phối hợp hướng dẫn cấp ủy cơ sở về nội dung, hình thức, trình tự các bước tiến hành đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ xã Bình Nam tổ chức đại hội điểm và tiến hành rút kinh nghiệm để việc tổ chức đại hội tại các chi, đảng bộ tiếp theo diễn ra theo kế hoạch.

 
Đảng bộ xã Bình Nam tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm

Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện. Công tác tuyên truyền đại hội đã được thực hiện tốt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội cấp cơ sở được đảm bảo. Báo cáo chính trị chuẩn bị công phu, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc góp ý dự thảo văn kiện đại hội lần thứ XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ huyện được các chi, đảng bộ tổ chức nghiên cứu thảo luận, đóng góp trước khi diễn ra đại hội và được cấp ủy tổng hợp báo cáo tại đại hội. Hầu hết đảng viên thống nhất và đánh giá cao về nội dung dự thảo văn kiện.
Công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn, cơ cấu, công khai, dân chủ và chặt chẽ. Công tác bầu cử tại đại hội cơ bản được thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Qua đại hội đã lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm vào Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt để lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cấp cơ sở đã bầu cử được 471 đồng chí vào cấp ủy cơ sở. Trong đó, cấp ủy đương nhiệm cơ cấu lại trúng cử là 352 đồng chí, tỷ lệ 74,7%; số cơ cấu lần đầu là 119 đồng chí, tỷ lệ 25,3%; nữ 87 đồng chí chiếm tỷ lệ 18,5%; độ tuổi dưới 35 tuổi là 74 đồng chí, tỷ lệ 15,7%, độ tuổi từ 35 đến dưới 40 tuổi là 175 đồng chí, tỷ lệ 37,1%, độ tuổi từ 40 đến dưới 50 là 142 đồng chí, tỷ lệ 30,2%, độ tuổi trên 50 tuổi là 80 đồng chí, tỷ lệ 17%; trình độ chính trị cao cấp, cử nhân hoặc tương đương là 82 đồng chí, tỷ lệ 17,4%, trung cấp hoặc tương đương là 368 đồng chí, tỷ lệ 78,1%, sơ cấp là 21 đồng chí, tỷ lệ 4,5%; trình độ chuyên môn tiến sĩ 02 đồng chí, tỷ lệ 0,4%, thạc sĩ 49 đồng chí, tỷ lệ 10,35%, đại học 406 đồng chí, tỷ lệ 86,27%, cao đẳng 07 đồng chí, tỷ lệ 1,49%, trung cấp 07 đồng chí, tỷ lệ 1,49%.
Thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tại các địa phương, đơn vị. Đây là tiền đề quan trọng để Thăng Bình tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tác giả: Minh Quốc

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?