Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Đảng bộ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ngày đăng: 9:12 | 08/07/2020 Lượt xem: 383

Tính đến tháng 06/2020, Đảng bộ thị xã Điện Bàn có 76 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 07 Đảng bộ phường, 13 Đảng bộ xã, 05 Đảng bộ cơ quan (Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, Chi nhánh Thủy lợi Điện Bàn, Công an thị xã, Quân sự thị xã, Đảng bộ Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam), 51 chi bộ cơ sở; có 291 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 6.721 đảng viên.

Trong những năm qua, Đảng bộ thị xã Điện Bàn đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam, Kết luận số 275-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng Chương trình số 20-CTr/HU để tổ chức thực hiện; ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 15/11/2016 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ”; định kỳ hằng năm, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ cho các Tổ công tác của Thị ủy gồm lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy tham dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ ở các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở để hướng dẫn các chi bộ về quy trình, cách thức sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo, xử lý những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề nổi cộm, phát sinh từ cơ sở; ban hành văn bản quy định thời gian tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ từ ngày 01 đến ngày 10 hằng tháng; cụ thể hóa Quy định số 15-QĐ/TU, ngày 14/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành Bảng chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ và Bảng chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chuyên đề để triển khai đến các chi bộ thực hiện.
Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng nhiều giải pháp cụ thể, sát với tình hình của từng loại hình tổ chức đảng, nhờ đó chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thị xã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy cơ sở có những chuyển biến rõ rệt. Nội dung, phương thức hoạt động của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được đổi mới; chất lượng sinh hoạt cấp ủy ngày được nâng cao, vai trò của người đứng đầu – Bí thư cấp ủy được phát huy, nhất là vai trò trung tâm đoàn kết, thống nhất mọi thành viên trong cấp ủy; trách nhiệm, năng lực của mỗi cấp ủy viên được thể hiện rõ ràng, tích cực tham gia trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực sự phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong việc lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở các địa phương, đơn vị. Trong chỉ đạo, điều hành, các cấp ủy đảng luôn thực hiện nghiêm quy chế làm việc, mọi vấn đề đều được công khai bàn bạc, thảo luận rộng rãi và thống nhất trong cấp ủy; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được tăng cường.
Sau Đại hội, các Đảng ủy, chi ủy xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chương trình công tác hằng năm và cả nhiệm kỳ. Các cấp uỷ, tổ chức đảng duy trì thường xuyên và đều đặn chế độ sinh hoạt cấp uỷ, ban thường vụ cấp ủy theo đúng quy định Điều lệ Đảng. Nội dung, hình thức sinh hoạt được đổi mới, đảm bảo nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng. Trên cơ sở Quy chế làm việc, Đảng ủy, chi ủy của các cơ quan đơn vị, các xã, phường thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí cấp ủy viên. Riêng đối với Đảng ủy các xã, phường phân công từng đồng chí cấp ủy viên đứng điểm ở các chi bộ để theo dõi nắm bắt tình hình đời sống, diễn biến tư tưởng của nhân dân ở địa bàn, đồng thời hướng dẫn chi ủy, chi bộ sinh hoạt đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đa số các đồng chí Đảng ủy viên cơ sở đã phát huy và nêu cao được vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy viên, thường xuyên thông báo, chuyển tải những chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, những định hướng nhiệm vụ trọng tâm của xã, phường để đảng viên trong chi bộ nắm bắt triển khai thực hiện; kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn, hạn chế ngay từ cơ sở trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao hoặc báo cáo Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo, giải quyết. Nhiều Đảng ủy cơ sở đã duy trì thực hiện tốt việc giao ban giữa Đảng ủy với Bí thư chi bộ thôn, khối phố định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm; tổ chức hướng dẫn giúp các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ về cách thức, nội dung sinh hoạt, xây dựng biên bản họp chi bộ hoặc tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi, tạo điều kiện để giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng công tác chi bộ.
Các cấp ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để nâng cao chất lượng sinh hoạt. Thông qua sinh hoạt chi bộ, đảng viên thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thực sự tiền phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Hầu hết các chi bộ đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Đa số các chi bộ thực hiện đảm bảo nội dung sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/8/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Thị ủy, nhất là các quy định của Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ (thôn, tổ dân phố, trường học); các chi bộ đều thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng theo Điều lệ Đảng quy định; tỷ lệ đảng viên tham gia dự sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo quy định. Trong sinh hoạt các chi bộ đều thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy được tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong đảng, nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên. Việc phân công nhiệm vụ đối với đảng viên được cụ thể rõ ràng phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường, điều kiện công tác, mỗi đảng viên nghiêm túc chấp hành sự phân công, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đề ra. Các quyền của đảng viên được đảm bảo, từ việc được thông tin tình hình, đến việc tham gia thảo luận, biểu quyết và thực hiện các công việc của chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ ngày càng phong phú đa dạng và đi vào nề nếp. Chi ủy duy trì thường xuyên chế độ họp, hội ý trong tập thể chi ủy. Trước khi họp chi bộ, bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy), chi ủy chi bộ căn cứ vào tình hình nhiệm vụ thực tế của địa phương, đơn vị chuẩn bị nội dung để đưa ra chi bộ thảo luận, bàn bạc và thống nhất triển khai thực hiện. Vai trò trách nhiệm của đồng chí bí thư, chi uỷ chi bộ được nêu cao, sự phối hợp giữa bí thư chi bộ với thủ trưởng cơ quan được thực hiện nghiêm túc, thể hiện ở nội dung sinh hoạt được thống nhất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc trưởng thôn, khối phố. 
Ngoài sinh hoạt định kỳ, đa số chi bộ đã tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề trong năm (01 chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05 và các chuyên đề về sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị bức thiết ở địa phương, đơn vị). Một số chi bộ thôn, khối phố đã lựa chọn nhiều vấn đề thiết thực ở địa phương như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng thôn, khối phố, vấn đề an ninh, môi trường, công tác quản lý phân công nhiệm vụ cho đảng viên để đưa ra chi bộ thảo luận, tìm giải pháp thực hiện đạt hiệu quả cao, thể hiện được vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở. Qua sinh hoạt giúp cho cán bộ, đảng viên thường xuyên được rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời và tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên. Chi bộ đã thực sự trở thành nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.
Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ gắn liền với việc đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Trong sinh hoạt nhiều chi bộ đã lồng ghép nội dung Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) vào trong sinh hoạt, nhằm giúp cho mỗi đảng viên tự rèn luyện, trau dồi, soi rọi lại bản thân mình hằng ngày trong thực thi nhiệm vụ công vụ, tránh mắc phải những khuyết điểm, sai lầm, ảnh hưởng đến tổ chức Đảng, đảng viên. Hằng năm, Đảng ủy các cơ quan, đơn vị, xã, phường và chi bộ trực thuộc Thị ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên thực hiện nghiêm túc việc viết Bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và đăng ký việc làm thiết thực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng năng lực lãnh đạo, điều hành còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là lãnh đạo trong công tác xây dựng đảng vững mạnh toàn diện, lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng chưa nghiêm, tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Chất lượng, nội dung sinh hoạt của một số chi bộ có nơi, có lúc chưa đảm bảo; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ chưa được quan tâm; tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt ở một số chi bộ thôn, khối phố có lúc đạt thấp. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên một số nơi chưa tốt, một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên chưa có ý thức tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến sai phạm, bị xử lý kỷ luật; chất lượng, số lượng phát triển đảng viên chưa đạt yêu cầu. Năng lực lãnh đạo của một số tổ chức cơ sở đảng có mặt còn hạn chế; các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng đôi lúc chưa được đảm bảo; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng chưa thường xuyên; kỷ cương, kỷ luật của đảng chưa nghiêm, một vài nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo của cấp ủy cơ sở. Ở các chi bộ thôn, khối phố phần lớn đảng viên có tuổi đời cao, công tác phát triển đảng viên mới gặp nhiều khó khăn; đảng viên trẻ hầu hết đi làm ăn xa, lo phát triển kinh tế gia đình nên ít quan tâm đến công tác của chi bộ. Một số đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách đứng điểm ở các địa phương, đơn vị tinh thần, trách nhiệm chưa cao, ít tham dự sinh hoạt với các cấp ủy, chi bộ để nắm bắt tình hình.
Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian đến, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tiếp tục quán triệt trong cấp ủy các cấp và đảng viên nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; Kết luận 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Kết luận số 275-KL/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Quy định số 15-QĐi/TU ngày 14/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ, Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ”; tổ chức chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo đúng tinh thần Công văn số 782-CV/TU và Công văn số 1128-CV/TU của Thị ủy; duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ thường kỳ, đột xuất theo quy định Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thị ủy.
- Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và tổ chức hoạt động của chi bộ đảng, góp phần xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhằm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Kiện toàn, củng cố, đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo xây dựng đội ngũ chi ủy viên, đảng viên; đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ, cấp ủy cho bí thư chi bộ, nhất là các chi bộ thôn, khối phố nhiệm kỳ 2020 -2023. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là đảng viên ở thôn, khối phố, ở các đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước. Phấn đấu trong năm 2020 có 100% chi bộ thôn, khối phố có chi ủy; có từ 90% trở lên trưởng thôn, khối phố, thôn (khối) đội trưởng, trưởng ban công tác mặt trận thôn, khối phố là đảng viên.
- Quy định rõ trách nhiệm của chi ủy chi bộ, của người đứng đầu trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cần xác định rõ và thực hiện nghiêm việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, xem đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá phân loại chất lượng chi bộ, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.
- Thực hiện tốt các quy định của Trung ương, các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; bảo đảm tính thống nhất về nguyên tắc, tổ chức, vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ. Quy định rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng và thực hiện nhiệm vụ được phân công; tăng cường trách nhiệm của các đồng chí Thường vụ, cấp ủy đứng điểm, phụ trách các địa phương, đơn vị thường xuyên tham gia sinh hoạt định kỳ với cấp ủy, chi bộ.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên. Đây là cơ sở để các chi, đảng bộ giáo dục, rèn luyện, nâng cao nhận thức, năng lực mọi mặt công tác của đảng viên. Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy các cấp, trong đó chú trọng kiểm tra việc chấp hành và thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên liên quan đến chất lượng sinh hoạt chi bộ. 
- Nghiên cứu các giải pháp thực hiện đạt kết quả việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể ngoài doanh nghiệp nhà nước. Theo dõi, rà soát, tạo điều kiện để những đảng viên đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp nơi chưa có tổ chức đảng tham gia sinh hoạt, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đầy đủ, đúng theo quy định Điều lệ Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phát triển Đảng, đoàn thể ngoài doanh nghiệp Nhà nước của Thị xã.
- Tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; chú trọng việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, cấp ủy cấp trên phải có trách nhiệm định hướng nội dung cho phù hợp; duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt phải phong phú, đa dạng, sát thực tế, bảo đảm tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục, nội dung sinh hoạt gắn với đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).
- Các chi, đảng bộ phải phát huy vai trò lãnh đạo, là hạt nhân chính trị ở các địa phương, đơn vị trong việc lãnh đạo tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các chi, đảng bộ phải xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy (chi bộ), kế hoạch công tác, quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể để thực hiện. Thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mọi vấn đề phải được công khai, minh bạch, dân chủ bàn bạc với tinh thần thống nhất cao.
- Các cấp ủy phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc xây dựng kế hoạch, triển khai kiểm tra, đôn đốc việc sinh hoạt chi bộ và nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và biểu dương điển hình tiên tiến. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên được phân công đứng điểm phụ trách ở các địa phương, đơn vị, các Tổ công tác trong việc tham dự sinh hoạt thường kỳ tại các chi bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy theo dõi, chỉ đạo.
- Hằng năm Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thị ủy và các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra giám sát cấp ủy cơ sở và một số chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở; cấp ủy cơ sở phải kiểm tra, giám sát tất cả các chi bộ trực thuộc về việc thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Chỉ thị 10 của Ban Thường vụ Thị ủy trước khi tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.
Với các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra như trên, hy vọng trong thời gian đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ở thị xã Điện Bàn sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, góp phần xây dựng thị xã Điện Bàn ngày càng phát triển đi lên.

Tác giả: BTC Điện Bàn và Phòng TH-CS&ĐTCB

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?