Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Nam thực hiện trong năm 2023

Ngày đăng: 9:43 | 13/01/2023 Lượt xem: 487

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức tác động đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2022, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Nam quyết tâm, nổ lực, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023.


Quang cảnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023
Năm 2023, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Nam tập trung cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Nam về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với chủ đề công tác “Tập trung phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”, tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
1. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm tiến độ, chất lượng
Trọng tâm trong năm 2023 là thực hiện tốt việc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác số 23-CTr/TU, ngày 15/12/2022 của Tỉnh ủy và Chương trình công tác số 25-CTr/TU, ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 07/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện các Quy định về trách nhiệm nêu gương, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 211-KH/TU, ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 20/12/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
Tham mưu sơ kết, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, qua đó kịp thời đề xuất các giải pháp thực hiện phù hợp trong những năm tiếp theo.
2. Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, quy định, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng từng khâu của công tác cán bộ
Đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; thực hiện tốt chủ trương của Đảng về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Khắc phục hạn chế, yếu kém, hình thức trong đánh giá cán bộ; đánh giá cán bộ phải toàn diện, chặt chẽ, thực chất, khách quan, nhiều chiều cùng với phẩm chất, bản lĩnh chính trị, ý thức, trách nhiệm, uy tín trong tập thể, trong Nhân dân, phải đặc biệt chú trọng kỹ năng công tác, chất lượng, hiệu quả công việc được giao, bằng sản phẩm, kết quả cụ thể; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý, nhất là đảm bảo tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số.
Thực hiện công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo dân chủ, kịp thời, đúng quy định, kiên quyết không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm; kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm theo Quy định số 741-QĐ/TU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiên trì thực hiện “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ. Tổ chức thực hiện nghiêm Thông báo Kết luận số 477-TB/TU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật, góp phần bảo đảm kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với Đảng và chế độ.
Thực hiện luân chuyển cán bộ phù hợp với chức danh quy hoạch; bảo đảm cân đối, hài hòa giữa luân chuyển cán bộ với phát triển nguồn cán bộ tại chỗ; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch luân chuyển cán bộ năm 2023, đảm bảo luân chuyển từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên, từ địa phương này sang địa phương khác và luân chuyển giữa các cơ quan, tổ chức cùng cấp trong hệ thống chính trị. Bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện và các chức danh khác không phải là người địa phương theo quy định, đảm bảo đến hết năm 2023, có 60% bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương. Quyết liệt thực hiện chủ trương chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị theo Quy định 455-QĐ/TU, ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Triển khai thực hiện tốt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; phối hợp với các cơ quan hoàn thành tham mưu các cơ chế, chính sách về tuyển dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, hỗ trợ luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; ban hành Kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước theo tinh thần Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị; xây dựng Đề án tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chú trọng mở các lớp bồi dưỡng theo chức danh lãnh đạo, quản lý, trong đó tập trung mở lớp bồi dưỡng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, bồi dưỡng cập nhập, kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.
Thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện việc thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ chặt chẽ, thận trọng; chú trọng kiểm tra, rà soát vấn đề chính trị hiện nay đối với cán bộ. Quan tâm công tác tập huấn, trao đổi nghiệp vụ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
3. Tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự cấp tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương; nghiên cứu ban hành Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng cơ quan, tổ chức; khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót hoặc không rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; phân cấp, phân quyền hợp lý, rõ ràng giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm; khắc phục tình trạng cấp dưới hỏi cấp trên việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc cấp trên trả lời chung chung không rõ trách nhiệm khi có vướng mắc.
Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; triển khai thực hiện tốt Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1465-CV/TU, ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo số 16-TB/TW, ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá kết quả thực hiện việc sáp nhập trung tâm chính trị cấp huyện vào ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, qua đó xây dựng Đề án triển khai thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.
Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý biên chế, tinh giản biên chế theo vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thành xây dựng tiêu chí phân bổ biên chế; triển khai thực hiện nghiêm lộ trình tinh giản biên chế, đảm bảo giai đoạn 2021 - 2026, toàn hệ thống chính trị của tỉnh tinh giản ít nhất 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo kế hoạch.
4. Tập trung tham mưu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên
Xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt); đánh giá việc thực hiện thí điểm mô hình sinh hoạt tổ đảng thay cho sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ khu dân cư có đông đảng viên theo Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố là đảng viên.
Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức đảng; hướng dẫn thực hiện Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cơ sở sau khi Trung ương ban hành Quy chế; tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương phân công Tỉnh ủy viên về tham dự sinh hoạt với ban chấp hành đảng bộ xã, phường, thị trấn và chi bộ khu dân cư; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phát triển đảng, phấn đấu phát triển đảng viên mới năm 2023 đạt trên 1.800 đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng tùy tiện, buông lỏng quản lý đảng viên; đôn đốc việc rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư.
5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ
Phối hợp tham mưu triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 theo Chương trình số 24-CTr/TU, ngày 15/12/2022 của Tỉnh ủy và Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng thời, xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của ngành theo Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và Quyết định số 388-QĐ/TU, ngày 17/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; xác định nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; chọn đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của ngành; qua đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt; đồng thời xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm nếu có.
Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng. Hoàn thành ban hành việc xây dựng quy trình xử lý công việc, nghiệp vụ chuyên môn theo từng lĩnh vực và hướng dẫn ban tổ chức cấp ủy các địa phương, đơn vị thực hiện.
6. Chú trọng công tác xây dựng ngành và cán bộ, công chức của ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra
Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm. Chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu văn bản của ngành, nhất là trong tham mưu đề ra các chủ trương, đường lối. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức của ngành học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm công tác ở các địa phương.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác Tổ chức xây dựng Đảng, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Mỗi cán bộ, công chức của ngành phải làm tốt công tác tuyên truyền với các nội dung và hình thức phù hợp.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành.
Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nổ lực lớn, hành động quyết liệt, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đặt ra trong năm 2023, qua đó góp phần cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, tạo tiền đề xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh khá trong cả nước vào năm 2030.

Tác giả: Nguyễn Hồng Minh-BTCTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?