Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Đẩy mạnh chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 10:55 | 13/01/2023 Lượt xem: 525

Xác định chuyển đổi vị trí công tác nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; khắc phục tình trạng trì trệ, chủ nghĩa kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 để triển khai thực hiện.


Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam công bố Quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với 07 đồng chí
Cụ thể hóa Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Quy định số 455-QĐ/TU về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh. Qua một năm triển khai thực hiện Quy định 455, việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng. Toàn tỉnh có 54/61 cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 568 lượt cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; trong đó có 31 sở, ban, ngành tỉnh thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 262 lượt cán bộ, công chức, viên chức; 06 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 35 lượt cán bộ, công chức, viên chức; 17 huyện, thị xã, thành phố thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 271 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, hiện nay các địa phương, cơ quan, đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các trường hợp được chuyển đổi vị trí công tác đều chấp hành nghiêm quyết định của cấp có thẩm quyền, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, yên tâm tư tưởng; kịp thời nắm bắt nhiệm vụ từ đó tham mưu các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo đạt hiệu quả tốt. Việc chuyển đổi vị trí công tác đã tạo môi trường, điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm công tác, góp phần tăng cường cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ cho các lĩnh vực quản lý, địa bàn cần thiết khi có yêu cầu.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện chuyển đổi vị trí công tác vẫn có không ít khó khăn, vướng mắc như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi vị trí công tác đối với những người được phân công làm công tác nhân sự hoặc theo dõi công tác cán bộ tại một địa bàn, lĩnh vực liên tiếp 05 năm, chủ yếu phân công lại nhiệm vụ trong nội bộ cơ quan, đơn vị chưa thực hiện chuyển đổi ra ngoài cơ quan, đơn vị; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức giữa các địa phương cấp xã ở miền núi và vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn vì khoảng cách địa lý giữa các xã quá xa, mỗi nơi có phong tục, tập quán riêng; công chức cấp xã đảm nhiệm vị trí công tác thuộc danh mục phải chuyển đổi vị trí việc làm như kế toán, tư pháp, địa chính… phần lớn chỉ có 01 người nên gặp rất nhiều khó khăn cho các huyện khi thực hiện chuyển đổi…
Từ thực tiễn quá trình chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh, rút ra các kinh nghiệm sau:
Một là, xác định chuyển đổi vị trí công tác là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị.
Hai là, chuyển đổi vị trí công tác phải khách quan, dân chủ, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Ba là, việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức.
Bốn là, việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện quyết liệt nhưng không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thực hiện từng bước theo lộ trình, theo kế hoạch hằng năm và cả nhiệm kỳ.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, thời gian đến các các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:
Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cho tất cả mọi đối tượng hiểu rõ ý nghĩa cũng như yêu cầu của việc chuyển đổi vị trí công tác.
Thứ hai, việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác phải căn cứ vào danh mục, vị trí phải chuyển đổi gắn với công tác sắp xếp bố trí công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm đã được phê duyệt.
Thứ ba, đổi mới phương thức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, gắn chuyển đổi vị trí công tác với công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, đảm bảo sát với thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Tóm lại, việc triển khai thực hiện chủ trương chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ góp phần chủ động phòng ngừa tham nhũng và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, khắc phục tình trạng trì trệ, chủ nghĩa kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, mà còn là một trong những giải pháp tích cực tạo ra môi trường đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Tác giả: Nguyễn Hồng Hải - BTCTU

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?