Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2019

Ngày đăng: 14:00 | 02/01/2019 Lượt xem: 1055

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Hướng dẫn số 39-HD/BTGTU hướng dẫn công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2019, như sau:

Thực hiện Hướng dẫn số 75-HD/BTGTW, ngày 03/12/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2019, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1.2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cỗ vũ mọi tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đưa tỉnh Quảng Nam góp phần cùng với cả nước tiếp tục phát triển bền vững.

2. Yêu cầu

2.1. Các hoạt động tuyên truyền cần tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, với quy mô, hình thức phù hợp bảo đảm các quy định hiện hành: Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Kết luận số 88-KL/TW ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Công văn số 7876-CV/VPTW ngày 6/10/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019.

2.2. Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 cần lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh.

II. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

A. CÁC NGÀY LỄ LỚN, CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ CỦA ĐẤT NƯỚC, QUỐC TẾ

1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước

1.1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

a) Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung nêu bật những chặng đường đấu tranh vẻ vang của Đảng ta; những khó khăn, gian khổ, hy sinh cùng những thắng lợi vĩ đại mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm của Đảng trong 89 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh về Đảng quang vinh, một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

  - Tuyên truyền sâu rộng kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trên tất cả các lĩnh vực; những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh qua các nhiệm kỳ đại hội; trong đó cần chú trọng tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; khẳng định kết quả đạt được và quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm.

  - Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tạo sự thống nhất trong toàn tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả một số nghị quyết, chỉ thị, quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu, thứ bảy, thứ tám khóa XII; Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định 127-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; qua đó phát hiện, đề xuất giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, góp phần cùng cả nước xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội; biểu dương, cổ vũ các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các mô hình,  điển hình và những việc làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng năm 2018; đồng thời phê bình, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trên các mặt của công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở các cấp.

- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

- Tuyên truyền không khí phấn khởi và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; biểu dương khích lệ các tập thể, cá nhân tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên thương binh, gia đình chính sách, người có công với nước và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của tỉnh.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc, “diễn biến hoà bình”, chống phá Đảng, Nhà nước.

b) Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng, về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân - những người đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giữ gìn, dựng xây và phát triển đất nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cùng những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng; cổ vũ các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh và cộng đồng người Quảng Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung của người Việt Nam; mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, sự nghiệp phát triển của tỉnh.

c) Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) gắn với kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng quê hương Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2019)

- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh Nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược trong Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của Nhân dân ta; những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đỉnh cao là Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

- Tuyên truyền những thành tựu của đất nước và của tỉnh sau 44 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

d) Kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)

- Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và Nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Nhân dân ta.

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Tuyên truyền về  những thành tựu to lớn của đất nước 65 năm qua kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những bài học quý báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ, đưa đất nước ngày càng phát triển.

đ) Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019)

- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Bác đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế.

- Tuyên truyền thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của Bác, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tăng cường triển khai có hiệu quả học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tuyên truyền phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, không hiệu quả.

e) Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)

- Tuyên  truyền khẳng định giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); vấn đề nắm bắt thời cơ, chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng chớp thời cơ làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám; khẳng định nhân tố quyết định của Cách mạng tháng Tám là đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Bác Hồ, là khối đại đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh.

- Khẳng định thành quả to lớn của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đạt được trong quá trình tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 74 năm qua, nhất là những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX và những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của đất nước; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc ta; đề cao tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam nói chung, các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói riêng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước.

1.2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019 bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo đúng quy định tại Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 145-NĐ/CP của Chính phủ; trong đó chú ý:

a) Lễ kỷ niệm và dâng hương, dâng hoa

- Lễ kỷ niệm: Trung ương, tỉnh và các địa phương trong tỉnh không tổ chức lễ kỷ niệm, tùy theo điều kiện cụ thể để lựa chọn hình thức kỷ niệm phù hợp, đúng quy định.

- Lễ dâng hương, dâng hoa: Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước do Trung ương và các địa phương khác, như thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An… tổ chức.

b) Các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm khác

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với Đảng, với nước; trao tặng bằng khen, Huy hiệu Đảng; tổ chức thăm quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”,...

- Tổ chức các đợt thi đua chào mừng ngày lễ lớn của đất nước theo chủ đề thi đua trong giai đoạn 2016 - 2020: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tổ chức các hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương những điển hình, nhân tố mới; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”...

- Tiến hành trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng đúng quy định pháp luật, có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá, các nhà bảo tàng, triển lãm...

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Xây dựng phim tài liệu, phóng sự, biên soạn xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền về những ngày lễ lớn gắn với tuyên truyền cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, về công tác cải cách hành chính của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

2. Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biếu đã từ trần

2.1. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 - 5/6/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội

a) Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của Cụ Nguyễn Văn Tố đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, với Quốc hội Việt Nam; nêu bật những cống hiến, đóng góp đối với các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam nói chung và lịch sử văn hóa Hà Nội nói riêng, đặc biệt là đối với việc ký kết Hiệp định 6/3 và Tạm ước 14/9/1946; việc xây dựng Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà nhiều điều đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

- Bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với Cụ Nguyễn Văn Tố - một tấm gương hết lòng vì nước, vì dân; giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương Cụ, ra sức học tập, lao động và công tác, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

b) Các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Ở Trung ương: Tổ chức Lễ kỷ niệm, hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố.

- Ở tỉnh: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tạp chí, bản tin, tài liệu...). Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp sóng Lễ kỷ niệm từ sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam; tiếp sóng phim tài liệu về Cụ Nguyễn Văn Tố từ Đài Truyền hình Việt Nam vào giờ hợp lý trong dịp kỷ niệm.

2.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2019), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng

a) Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam; khẳng định công lao, đóng góp to lớn của đồng chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị của Đảng, nhất là đối với việc đề xuất sáng lập và làm chủ bút của báo “Tranh đấu”, báo "Giải phóng", viết bài tham gia chỉ đạo công tác tuyên truyền của báo "Cờ Giải phóng", "Tạp chí Cộng sản", đối với việc “biến nhà tù đế quốc thành trường học cộng sản” và việc thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng lực lượng cách mạng, chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền về tay Nhân dân năm 1945.

- Bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với đồng chí Hoàng Văn Thụ - người cộng sản kiên trung, bất khuất, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân, của dân tộc lên trên hết; qua đó giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh học tập tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tự phê bình và phê bình trong Đảng, tình thân ái, thương yêu đồng chí, đồng đội và Nhân dân.

b) Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, cổ động trực quan, trên trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tạp chí, bản tin, tài liệu...). Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp sóng phim tài liệu kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ từ Đài Truyền hình Việt Nam vào giờ hợp lý trong dịp kỷ niệm.

3. Các ngày lễ quốc tế
           3.1. Kỷ niệm 149 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2019)

a) Nội dung tuyên truyền, giáo dục

Tuyên truyền cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế. Tuyên truyền di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I.Lênin; khẳng định giá trị và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong 89 năm qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

b) Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

 Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trường Chính trị tỉnh, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.

3.2. Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2019)

a) Nội dung tuyên truyền, giáo dục

Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư. Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay.

b) Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trường Chính trị tỉnh, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.

3.3. Kỷ niệm 199 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2019)

a) Nội dung tuyên truyền, giáo dục

Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến, đóng góp của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân; giáo dục học tập tấm gương về tình bạn bè, tình đồng chí giữa C.Mác và Ph.Ăngghen. Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

b) Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trường Chính trị tỉnh, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.

4. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác

4.1. Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 - 7/01/2019)

a) Nội dung tuyên truyền

- Khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng; nêu bật sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của Việt Nam; khẳng định những nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì đường biên giới Tây Nam hòa bình, hữu nghị của Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân Việt Nam sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Nêu bật tinh thần quốc tế vô sản, sự giúp đỡ to lớn, trong sáng, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân Việt Nam đối với cách mạng Campuchia; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do, vì vận mệnh chung và tình hữu nghị, đoàn kết của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới; tôn vinh và tri ân công lao to lớn của quân tình nguyện và cán bộ chuyên gia Việt Nam đã sẵn sàng hy sinh, vượt muôn vàn khó khăn, gian khổ trong cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và kề vai, sát cánh cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả.

- Tuyên truyền, phát huy truyền thống gắn bó lâu đời, tinh thần đoàn kết chiến đấu trong sáng giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia để đưa quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước; đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận sự hy sinh, giúp đỡ to lớn và trong sáng của Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân Việt Nam đối với cách mạng và nhân dân Campuchia.

b) Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Ở Trung ương: Tổ chức Lễ kỷ niệm, hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 40 năm ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Trao tặng huân, huy chương, huy hiệu cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Hoạt động gặp gỡ hữu nghị cán bộ, nhân viên đại sứ quán, đại biểu học sinh, sinh viên và người Campuchia đang học tập, công tác tại Việt Nam. Hoạt động giao lưu giữa các quân khu và lực lượng biên phòng tại các tỉnh giáp với biên giới Campuchia.

- Ở tỉnh: Trên cơ sở Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương biên soạn, phát hành (có gửi kèm), các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, cổ động thông qua các phương tiện trực quan, như bảng điện tử, panô, áp phích, băng rôn,... ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở; đồng thời hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc chào mừng. Tổ chức tuyên truyền trong các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức tuyên truyền trên báo chí, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp sóng Lễ kỷ niệm từ Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam; tiếp sóng phim tài liệu kỷ niệm 40 năm Chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam của Tổ quốc từ Đài Truyền hình Việt Nam trong giờ phù hợp.
       4.2. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và ngày kỷ niệm khác của đất nước như: 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 - 2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Bác (02/9/1969 - 2019); 130 năm Ngày sinh Cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội; 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 2019); 65 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (20/7/1954 - 2019); 55 năm Ngày miền Bắc đánh thắng trận đầu không quân Mỹ (5/8/1964 - 2019); 65 năm Ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 2019); 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 2019); 115 năm ngày sinh Tổng bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 2019); 105 năm Ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng (22/10/1914 - 2019)... Theo thời gian và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có hướng dẫn riêng.

B. CÁC NGÀY LỄ LỚN, SỰ KIỆN LỊCH SỬ TỈNH QUẢNG NAM

1. Cấp huyện

Kỷ niệm các ngày thành lập, ngày giải phóng huyện, thị xã, thành phố; ngày truyền thống, thành lập các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thực hiện:  
            1.1. Đối với năm tròn (năm có chữ số cuối là 0)
             Tổ chức lễ kỷ niệm ở quy mô huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Các địa phương, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có ngày kỷ niệm cần tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, và các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền,...).

1.2. Đối với năm có chữ số cuối là 5 và năm khác

Không tổ chức lễ kỷ niệm, tùy điều kiện cụ thể để tổ chức các hình thức kỷ niệm khác phù hợp, như hội thảo, tọa đàm khoa học, gặp mặt truyền thống và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,... Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trên trang thông tin điện tử của các sở, ban,  ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, và các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền...).

2. Cấp tỉnh

2.1. Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2019) gắn với 22 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Nam (1/1/1997-1/1/2019)

- Tuyên truyền hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử của Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, khẳng định sự ra đời của Đảng bộ tỉnh là dấu mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân Quảng Nam; các giai đoạn Đảng bộ tỉnh lãnh đạo các phong trào đấu tranh cách mạng, lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh sau ngày đất nước thống nhất, lãnh đạo đổi mới, xây dựng và phát triển tỉnh. Tuyên truyền truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh; giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân Quảng Nam. Tuyên truyền khẳng định thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại sau 44 năm ngày quê hương được giải phóng, đặc biệt sau 22 năm tái lập tỉnh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nửa nhiệm kỳ còn lại, nhằm phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020. Tuyên truyền sâu rộng phương hướng, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội - môi trường, 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019 theo tinh thần Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 3/12/2018 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; tuyên truyền khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ tỉnh, cỗ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

2.2. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2019): tuyên truyền hoàn cảnh và quá trình viết Di chúc, nội dung cốt lõi và  giá trị cơ bản của Di chúc, ý nghĩa của Di chúc; những thành tựu của tỉnh qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; gắn với tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

2.3. Kỷ niệm 20 năm Ngày UNESCO công nhận Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn là Di sản Văn hóa thế giới (4/12/1999 - 4/12/2019) và 10 năm Cù Lao Chàm được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới (26/5/2009 - 26/5/2019)

Tuyên truyền theo Kế hoạch số 5953/KH-UBND ngày 19/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

2.4. Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm Ngày biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có hướng dẫn công tác tuyên truyền riêng riêng.

2.5. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử và các ngày kỷ niệm khác:

Kỷ niệm 115 năm thành lập Duy Tân hội (5/1904 - 2019); 65 năm Cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được (4/9/1954 - 2019); 45 năm chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước (18/7/1974 - 2019); 45 năm chiến thắng Thượng Đức (7/8/1974 - 2019); 65 năm chiến thắng Bồ Bồ (19/7/1954 - 2019); 65 năm Cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được (4/9/1954 - 2019); 65 năm Cuộc đấu tranh Cây Cốc - Tiên Phước (29/9/1954 - 2019); Kỷ niệm 60 năm Ngày mất nhà văn - nhà báo Phan Khôi (16/1/1959 - 2019); 80 năm Ngày mất nhà cách mạng - nhà báo Phan Thanh (01/5/1939 - 2019); 50 năm Ngày mất bác sĩ Lê Đình Thám (25/4/1969 - 2019); 100 năm ngày mất bác sĩ - nhà yêu nước Lê Đình Dương (13/6/1919 - 2019); 55 năm ngày anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964 - 2019)... Các cơ quan, địa phương, đơn vị tùy theo điều kiện cụ thể có hình thức tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, cung cấp tài liệu tuyên truyền và tham mưu cấp ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống truyền thanh, truyền hình tại địa bàn tổ chức tuyên truyền. Chỉ đạo đội ngũ  cộng tác viên dư luận xã hội cùng cấp theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân, tham mưu cấp ủy cùng cấp định hướng dư luận xã hội trong thời gian diễn ra các ngày lễ kỷ niệm. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thường xuyên báo cáo kết quả tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2.  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

Chỉ đạo, quản lý các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng năm 2019 đảm bảo kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động tuyên truyền của báo chí trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin cổ động, tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, ... trong đó cần quan tâm vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan; đồng thời, tổng hợp, báo cáo kịp thời kết quả các hoạt động tuyên truyền theo từng ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử.

4. Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh

Có kế hoạch, chương trình vận động các tổ chức, cá nhân, giới văn nghệ sĩ, trí thức, báo chí hưởng ứng các hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của Nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng, tập trung ca ngợi gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến, cách làm mới, sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng.

5. Các cơ quan báo chí của tỉnh và thường trú trên địa bàn tỉnh

Bám sát nội dung hướng dẫn này, xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục và chương trình, diễn đàn mới, hấp dẫn, thu hút sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019!

2. Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019)!

3. Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2019) và 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2019)!

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Quảng Nam thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

5. Nhiệt liệt chào mừng 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)!

6. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)!

7. Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)!

8. Nhiệt liệt chào mừng 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2019)!

9. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

 10. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI!

11. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

12. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

13.  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Trên đây là hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả và báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.

                                                                                                                               K/T TRƯỞNG BAN

                                                           PHÓ TRƯỞNG BAN

                                                       (đã ký)

                                                                                                                                  Nguyễn Hữu Sáng
 

Tác giả: BBT

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?