Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hướng dẫn 07 của UBKT Trung ương

Ngày đăng: 11:46 | 13/01/2020 Lượt xem: 328

Hướng dẫn 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của UBKT trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Sáng ngày 13/01/2019, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 2019, đồng chí Phan Việt Cường - UV BCH TW Đảng- Bí thư Tỉnh ủy tham dự chỉ đạo và chủ trì hội nghị; tại hội nghị UBKT Tỉnh ủy đã quán triệt Hướng dẫn 07-HD/TW, ngày 12/12/ 2019 của UBKT TW về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những nội dung cơ bản của Hướng dẫn cụ thể như sau:
I. TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT, CHỦ ĐỘNG NẮM TÌNH HÌNH, KỊP THỜI PHÁT HIỆN VÀ KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM
1. Tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên: Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế; vi phạm tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có DHVP
* Đối với tổ chức đảng: Có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”, nhất là trong các lĩnh vực quản lý tài chính; dự án đầu tư, xây dựng cơ bản; cổ phần hoá doanh nghiệp; đất đai, tài nguyên khoáng sản; mua sắm tài sản công; công tác tổ chức và cán bộ...
* Đối với đảng viên: Có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên; về kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập; tham nhũng, lãng phí; chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cơ hội, thực dụng; về trách nhiệm nêu gương và những điều cán bộ, đảng viên không được làm.
* Qua kiểm tra, phải xem xét, quyết định hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (nếu có). Việc xem xét, xử lý phải kết thúc trước ngày khai mạc đại hội 25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở; 30 ngày làm việc đối với cấp trên cơ sở.
II. TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT TỐ CÁO, KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG
1. Giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên: Trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền nhưng chưa xem xét, giải quyết được hoặc đang giải quyết nhưng không thể kết thúc trước khai mạc đại hội thì kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của BTV cấp mình; đồng thời, báo cáo ủy ban kiểm tra cấp trên.
- Trường hợp tố cáo nhận được trong vòng 25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở và 30 ngày làm việc đối với cấp trên cơ sở trở lên tính từ ngày nhận được tố cáo đến ngày khai mạc đại hội thì chưa tiến hành giải quyết, nhưng phải tổng họp đầy đủ, báo cáo BTV cấp mình, UBKT cấp trên và chuyển hồ sơ cho UBKT và BTV khoá mới xem xét, giải quyết.
2. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng: Tập trung xem xét đơn khiếu nại liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới, đại biểu dự đại hội, nếu đơn gửi trước ngày khai mạc đại hội 25 ngày làm việc đối với cơ sở và 30 ngày đối với cấp trên cơ sở trở lên; nếu gửi đến sau thời hạn trên thì chuyển cho cấp ủy, UBKT khoá mới xem xét, giải quyết.
III. THAM GIA NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ PHỤC VỤ CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI
* Ý kiến tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phải khách quan, đầy đủ, chính xác và phải được tập thể thường trực ủy ban hoặc tập thể ủy ban kiểm tra thảo luận, thống nhất bằng văn bản.
* Căn cứ chủ yếu để tham gia nhận xét, đánh giá: Tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong NQ TW 7 (Khoá XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiêu chuẩn cấp ủy viên quy định trong Chỉ thị 35-CT/TW của BCT và Hướng dẫn 26-HD/BTCTW của BTC TW.
- Kết quả kiểm tra, giám sát; kết quả kiểm điểm, xếp loại hằng năm gắn với kiểm điểm theo tinh thần NQ TW 4 (Khoá XI), (Khóa XII) và kiểm điểm cuối nhiệm kỳ.
- Ý kiến xác nhận, góp ý, nhận xét bằng văn bản của tổ chức đảng có thẩm quyền cấp dưới.
* Đối tượng nhận xét, đánh giá: Căn cứ vào quy định phân cấp quản lý cán bộ; tập trung tham gia nhận xét, đánh giá đối với những cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý, cán bộ chủ chốt, cán bộ trong quy hoạch cấp ủy khoá mới; những nhân tố mới có đủ đức, tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; cán bộ dự kiến bầu làm đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên.
* Nội dung nhận xét, đánh giá: Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, năng lực lãnh đạo, quản lý; đi sâu đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); về trách nhiệm nêu gương và những điều cán bộ, đảng viên không được làm; việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập; uy tín trong cơ quan, đơn vị.
* Phương pháp tham gia nhận xét, đánh giá: Tập thể thường trực hoặc tập thể UBKT thảo luận tập thể hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của từng thành viên về nội dung nhận xét, đánh giá cụ thể đối với từng trường hợp.
- Tham gia ý kiến bằng văn bản với ban tổ chức hoặc báo cáo thường trực cấp ủy hoặc BTV cấp ủy theo đúng nguyên tắc, quy trình, thời gian quy định.
IV. PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
1. Chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước đại hội:
- Nắm danh sách đại biểu dự đại hội cấp mình, chủ động phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu hoặc vi phạm về thực hiện nguyên tắc, thủ tục bầu cử để kịp thời thẩm tra, xem xét, kết luận.
- Trường hợp phát hiện tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, bè phái, cục bộ, phải củng cố, kiện toàn; đảng viên không đủ tư cách đại biểu đại hội, không đủ tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định thì ủy ban kiểm tra khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc để đề xuất với cấp ủy xem xét, quyết định việc củng cố, kiện toàn, bố trí, phân công cán bộ trước khi tiến hành đại hội.
2. Tổng họp, báo cáo cấp ủy triệu tập đại hội các trường hợp:
- Đại biểu đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tính từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực đến ngày khai mạc đại hội chưa quá 1 năm.
- Đại biểu bị tố cáo đã giải quyết, kết luận có vi phạm và đại biểu bị tố cáo nhưng chưa giải quyết.
- Đại biểu đã được tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng chưa có quyết định kỷ luật.
- Những trường hợp không triệu tập đến dự đại hội.
3. Đối với những đảng viên liên quan đến nhân sự đại hội mà vi phạm pháp luật thì tiến hành đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy theo quy định.
- Những đảng viên có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, dù cơ quan chức năng chưa kết luận được, cấp ủy vẫn phải xem xét cân nhắc, bố trí công việc khác cho phù hợp.
4. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, phát hiện có vấn đề mới phát sinh về đại biểu dự đại hội, ủy ban kiểm tra tham mưu cho cấp ủy cấp triệu tập đại hội xem xét:
* Những trường họp không triệu tập đến dự đại hội:
- Đảng viên ở đại hội đảng viên; cấp ủy viên và đại biểu ở đại hội đại biểu trước thời điểm khai mạc đại hội bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, bị khởi tố, bị truy tố, tạm giam; đại biểu được bầu nhưng không đúng nguyên tắc, thủ tục bầu cử.
- Cấp ủy viên cấp triệu tập dự đại hội đã có thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra ngoài đảng bộ trước thời điểm khai mạc đại hội.
* Những trường họp đã triệu tập đến đại hội nhưng phải trình đại hội xem xét, quyết định tư cách đại biểu theo quy định.
* Trường hợp cần phải cho đại biểu rút khỏi danh sách đại biểu thì cấp ủy phân công gặp, gợi ý để đại biểu làm đơn xin rút. Nếu đại biểu không tự giác xin rút thì lập danh sách báo cáo ban thẩm tra tư cách đại biểu trình đại hội xem xét, quyết định, gồm:
- Đại biểu bị đình chỉ một trong các chức vụ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.
- Đại biểu đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tính từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực đến ngày khai mạc đại hội chưa quá 1 năm.
- Đại biểu đã được tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng chưa có quyết định kỷ luật.
V. THAM MƯU, GIÚP CẤP ỦY CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG BỘ CẤP DƯỚI 
VI. MỘT SỐ NỘI DUNG TẬP TRUNG THỰC HIỆN SAU ĐẠI HỘI
- Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày bế mạc đại hội, nếu có đơn khiếu nại về bầu cử, ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh, kiểm tra lại và báo cáo cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định.
- Đề nghị chuẩn y các thành viên UBKT; tham mưu ban hành quy chế làm việc; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Căn cứ Hướng dẫn này, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm.
- Ủy ban kiểm tra các cấp có trách nhiệm tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn này trong đảng bộ./.
 

Tác giả: Phan Thanh Thiên - PCN UBKT Tỉnh ủy

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?