Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025”

Ngày đăng: 9:34 | 21/02/2020 Lượt xem: 1015

Sáng 20/02/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025”. Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quang Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy và đồng chí Phan Thanh Thiên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội thảo.

 Tham dự Hội thảo có đồng chí Hồ Hải Đăng – Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương V và đại diện Tạp chí Kiểm tra, Cơ quan UBKT Trung ương; đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thưThường trực Tỉnh ủy, Tổ Biên tập Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (khóa XXII); lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015; đại diện thường trực một số huyện ủy trực thuộc; đại diện UBKT các huyện, thị, thành ủy trực thuộc. 

 
Đ.c Trần Xuân Vinh - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trình bày Đề dẫn hội thảo

Đồng chí Trần Xuân Vinh trình bày Đề dẫn, nêu rõ: trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng ta đã rất quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, coi đây là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, nhân tố quan trọng bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giữ gìn sự trong sạch về phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đảng ta khẳng định, kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng  yêu cầu phải: "Đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ". Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phải gắn liền với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phải thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả.
Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng; những yếu tố đó đã tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát công tác cán bộ vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, tác động tiêu cực đến sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy. Trong khi đó, việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn làm cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện về vai trò, tác dụng của công tác xây dựng Đảng, trong đó có kiểm tra, giám sát công tác cán bộ có mặt chưa được quan tâm đúng mức.
Xuất phát từ tình hình trên, việc nghiên cứu chuyên đề “Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025” là cần thiết, nhằm đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát công tác cán bộ thời gian đến; đồng thời, làm sáng tỏ thêm những vấn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra để góp ý, bổ sung nội dung công tác xây dựng Đảng vào Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, kiến nghị, đề xuất ban hành, bổ sung nghị quyết, quy định cho phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 
Quang cảnh Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi
 nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025”

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ các nội dung của chuyên đề như: Tính cấp thiết phải nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; đánh giá thực trạng, tình hình công tác kiểm tra, giám sát nói chung, kiểm tra, giám sát công tác cán bộ nói riêng trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; các khó khăn, trở ngại trong kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát công tác cán bộ thời gian tới. Đồng thời, đại biểu kiến nghị Trung ương nghiên cứu hoàn thiện mô hình bộ máy UBKT các cấp, tăng thẩm quyền của UBKT các cấp trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung một số văn bản như: quy định về việc xin lỗi, phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan, sai; quy định về thực hiện việc thu hồi, quản lý, sử dụng tiền vi phạm qua kiểm tra; quy định về cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; hướng dẫn kiểm tra, giám sát kê khai tài sản, thu nhập theo Quy định 85, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị; bổ sung, cụ thể hóa quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên gắn với Quy định 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đại biểu đề nghị Tỉnh ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; quy trình kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng và kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quan tâm luân chuyển cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ.
Kết luận Hội thảo, đồng chí Trần Xuân Vinh nhấn mạnh: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, phân tích, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, những tham luận, kiến nghị, đề xuất tại Hội thảo của các đại biểu, nhất là phát biểu của lãnh đạo Vụ Địa phương V- UBKT Trung ương và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy sẽ tiếp thu tối đa, bổ sung, hoàn chỉnh chuyên đề, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, góp phần phục vụ tốt cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Tác giả: Nguyễn Văn Việt

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?