Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Duy Xuyên: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Ngày đăng: 10:09 | 16/07/2020 Lượt xem: 189

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng. Theo Báo cáo số 324 - BC/HU, ngày 10/7/2020 của Huyện ủy Duy Xuyên về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, cho thấy Nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của huyện Duy Xuyên được chú trọng thực hiện có trọng tậm, trọng điểm nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

Trên cơ sở các văn bản, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giam sát Đảng, cấp ủy huyện đã kịp thời triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát đến cơ sở. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản quan trọng phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng như: Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy; Quy chế phối hợp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Quy định về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Quy định trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy tham gia giải quyết khiếu nại kỷ luật trong đảng thuộc thẩm quyền của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý… để tổ chức thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Bên cạnh đó, chỉ đạo UBKT Huyện ủy phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm.
Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy đã kiểm tra được 49 tổ chức đảng và đảng viên; Đảng ủy cơ sở kiểm tra được 379 tổ chức đảng và đảng viên, tăng 94% so với nhiệm kỳ trước. Việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được quan tâm thực hiện, UBKT từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 58 đảng viên, qua đó phải thi hành kỷ luật 28 đảng viên. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 235 lượt tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và kiểm tra thực hiện tài chính đảng đối với 08 tổ chức đảng.
Công tác giám sát trong Đảng cũng được Huyện ủy thực hiện thường xuyên, đã giám sát được 46 tổ chức đảng và đảng viên; Đảng ủy cơ sở giám sát được 338 tổ chức đảng và đảng viên. UBKT Huyện ủy đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 52 tổ chức đảng và đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở giám sát 299 tổ chức đảng và đảng viên. Nội dung giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chức trách nhiệm vụ… Kết quả cho thấy đa số các tổ chức đảng và đảng viên đã thực hiện tốt những nội dung được giám sát, tuy nhiên vẫn có một vài thiếu sót đã được UBKT Huyện ủy nhắc nhở để thực hiện tốt hơn trong thời gian đến. 
Đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát, công tác thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở đã thi hành kỷ luật đối với 112 đảng viên vi phạm, trong đó: khiển trách là 82 đảng viên, cảnh cáo 17 đảng viên, cách chức 03 đảng viên, khai trừ 10 đảng viên, trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 02 đ/c HUV, 14 đ/c ĐUV, 13 chi ủy viên. Nội dung vi phạm chủ yếu đối với đảng viên là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, tự ý bỏ nhiệm sở; tham ô tài sản, bị phạt tù; thiếu trách nhiệm trong quản lý và luân chuyển cán bộ; buông lỏng, thiếu trách trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; vô tổ chức vô kỷ luật; thiếu trách nhiệm trong công tác chuyên môn, gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm chính sách dân số; vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng lực lượng Dân quân thường trực và chi các chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân xã…
Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư phản ánh, tố cáo được chỉ đạo thực hiện kịp thời. UBKT từ huyện đến cơ sở tiếp nhận 27 đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị đối với đảng viên, giảm 40% so với nhiệm kỳ trước. Đã xử lý giải quyết 15 đơn có địa chỉ, nguồn gốc rõ ràng, trong đó có 08 đảng viên bị tố cáo có vi phạm và đã thi hành kỷ luật 05 đảng viên, chuyển theo thẩm quyền 05 đơn, 01 đơn sau khi làm việc với người kiến nghị đã rút lại đơn, giải thích, trả lời 02 đơn kiến nghị, số đơn còn lại lưu hồ sơ để theo dõi. 
Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám và thi hành kỷ luật Đảng 2015-2020 của huyện Duy Xuyên được triển khai thực hiện khá đồng bộ và toàn diện, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, khách quan, đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc nắm bắt tình hình, xử lý thông tin sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên có lúc, có nơi chưa chủ động; số lượng các cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm còn ít, việc xử lý đảng viên vi phạm có nơi chưa kịp thời. Công tác tham mưu của một số UBKT Đảng ủy cơ sở còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu chủ động trong đề xuất giải quyết; trình độ, năng lực một số cán bộ kiểm tra, nhất là ở cơ sở có mặt hạn chế. Việc thực hiện các Quy chế phối hợp có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Một vài ngành thiếu kịp thời cung cấp những thông tin khi đảng viên vi phạm pháp luật, làm cho công tác tham mưu kiểm tra, xử lý của UBKT có lúc chưa đúng thời gian quy định.
Nhiệm kỳ 2020- 2025, để công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục có những bước tiến mới, góp phần trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện Duy Xuyên xác định cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là:
Thứ nhất, tăng cường quán triệt sâu, kỹ các văn bản của cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát đến toàn thể cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Tăng cường thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của từng chi, đảng bộ, nhất là thông tin kết quả các kỳ họp của cấp ủy, UBKT về xử lý đảng viên vi phạm để góp phần cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục các đảng viên khác.
Thứ hai, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng; đề cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của Nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát.
Thứ ba, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các Quy định (Quy định số 101, 55 và 08 của Ban Chấp hành Trung ương) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu. 
Thứ tư, Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phối hợp giữa UBKT với các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp, kịp thời đề nghị cấp ủy điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế, đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng.
Thứ năm, UBKT các cấp chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung kiểm tra đối với các đối tượng là cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; đi sâu kiểm tra những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề mà cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quan tâm, phản ảnh. Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, xử lý đúng trách nhiệm người đứng đầu, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
Thứ sáu, quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Chú trọng công tác kiện toàn về tổ chức, bộ máy của UBKT các cấp đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng. Quá trình kiện toàn phải xem xét các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kinh nghiệm công tác để bầu vào UBKT các cấp. Có chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, đặc biệt là ở cấp cơ sở, qua đó tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ kiểm tra yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Nguồn: Báo cáo số 324 - BC/HU, ngày 10/7/2020 của Huyện ủy Duy Xuyên về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Tác giả: Thài Hằng

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?