Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Kết quả công tác giảm nghèo bền vững ở Tiên Phước

Ngày đăng: 14:41 | 02/05/2019 Lượt xem: 229

Giảm nghèo bền vững là chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, thể hiện quan điểm, tính nhân văn sâu sắc. Công tác giảm nghèo bền vững là mục tiêu, nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách để giúp cho mọi người dân có cuộc sống tốt hơn “ không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020. Ban Thường vụ Huyện ủy xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, đã tập trung chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động giảm nghèo có địa chỉ cụ thể; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo gắn với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động nông thôn, lồng ghép vào việc triển khai các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của các xã, thị trấn. Các chương trình giảm nghèo tại huyện Tiên Phước luôn được quan tâm chỉ đạo sâu sát và có hiệu quả trong từng giai đoạn. Việc giảm nghèo thể hiện rất thiết thực qua việc áp dụng các chính sách, chế độ do Nhà nước, Tỉnh, huyện ban hành để giúp đỡ trực tiếp cho người nghèo như: Chương trình xóa nhà dột nát, Đề án giảm nghèo; chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo; hướng dẫn người nghèo cách làm ăn thông qua dự án khuyến nông, khuyến lâm; chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo; chương trình hỗ trợ điện nước sinh hoạt; chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục; chính sách bổ trợ xã hội... Kết quả qua 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, kết quả giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tiên Phước đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Từ năm 2016-2018 toàn huyện giảm 1.279 hộ nghèo (tỷ lệ 7%), bình quân tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 2,44%, hộ cận nghèo giảm 1.224 hộ (tỷ lệ 6,96%), bình quân tỷ lệ hộ cận nghèo mỗi năm giảm 2,23%. Công tác giảm nghèo đạt được nhờ chủ động lồng ghép các nguồn lực và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành đã chủ động, tích cực phối hợp tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo, đảm bảo đồng bộ và hiệu quả; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể tiếp tục được phát huy; công tác tuyên tuyền được tăng cường và thực hiện thường xuyên liên tục, có hiệu quả; nguồn kinh phí bố trí thực hiện được tập trung và có lồng ghép trong tổ chức thực hiện. Đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện chính sách giảm nghèo. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đến nay chưa có tình trạng sai phạm trong lĩnh vực giảm nghèo. Qua đó, người nghèo, hộ cận nghèo được hưởng đầy đủ các chính sách, chương trình giảm nghèo, đặc biệt là nhận thức của người dân, nhất là người dân nghèo được cải thiện đáng kể, nhiều hộ nghèo thay đổi được nhận thức, tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa bỏ dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tự giác vươn lên thoát nghèo. Các hộ gia đình sau khi thoát nghèo, cận nghèo đã phát triển kinh tế bền vững, thu nhập được nâng lên rõ rệt, nhiều hộ nghèo sau khi thoát nghèo vươn lên thành hộ khá, giỏi, có nhiều mô hình sản xuất và làm kinh tế vườn, kinh tế trang trại mang lại thu nhập cao. Từ những nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, với sự nỗ lực của người dân đã đem lại kết quả cao trong công tác giảm nghèo. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của người nghèo. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm nhanh qua các năm, góp phần ổn định xã hội, tăng trưởng về kinh tế, bước đầu một số địa phương thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới.

 
Lãnh đạo huyện kiểm tra mô hình thoát nghèo bền vững tại xã Tiên An
Tuy nhiên công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện vẫn cồn một số tồn tại hạn chế cần tập trung chỉ đọa giải quyết đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quyết liệt, có nơi ban hành chương trình, kế hoạch, giải pháp giảm nghèo chưa cụ thể. Công tác tuyên truyền của các cấp, các ngành chưa thường xuyên, chưa sâu rộng. Công tác phối hợp thực hiện Chương trình của các cơ quan, ban ngành, địa phương còn chưa đồng bộ. Công tác rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo một số xã vẫn chưa phản ánh sát thực tế, chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Một số chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo tổ chức thực hiện còn chậm. Một bộ phận nhân dân chưa ý thức tự vươn lên để thoát nghèo, còn trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Vẫn còn một bộ phận hộ nghèo trẻ tuổi, lười lao động, chưa tích cực tham gia học nghề, xuất khẩu lao động tìm kiếm việc làm để có thu nhập ổn định.
Để thực hiện mục tiêu “ không ai bị bỏ lại phía sau” và thực biện có hiệu quả Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 và quyết tâm của huyện Tiên Phước là phấn đấu đến năm 2022 đạt huyện Nông thôn mới, cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác giảm nghèo của huyện, của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả; tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về công tác giảm nghèo bền vững. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 16-CT/HU, ngày 05/12/2016 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong công tác giảm nghèo. Hằng năm các cấp ủy cần đưa nội dung giảm nghèo bền vững vào nghị quyết để chỉ đạo thực hiện; đồng thời nơi nào thấy cần thiết thì ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả. Hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo theo nguyên nhân và địa chỉ cụ thể.
UBMTTQVN huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đổi mới nội dung trong việc vận động sự tham gia của xã hội và cộng đồng vào công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, chú trọng việc phối hợp, cân đối các nguồn lực huy động với các chính sách của Nhà nước để tăng hiệu quả chính sách giảm nghèo; các đoàn thể, tổ chức, cộng đồng dân cư quan tâm giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn, phối hợp với chính quyền cơ sở giúp đỡ từng hộ gia đình nghèo. Đồng thời thực hiện tốt việc giám sát các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Tăng cường lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; thu hút viện trợ nhân đạo, từ thiện của các tổ chức, đơn vị, tổ chức phi chính phủ,...; quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở phục vụ dân sinh, sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững. 
Thực hiện tốt hơn nữa chương trình kết nghĩa thôn khó khăn, nhận đỡ đầu trẻ em toàn huyện và hỗ trợ đồng bào dân tộc Cor tại xã Tiên An, Tiên Lập giai đoạn 2016-2020, nhằm huy động nguồn lực tại chỗ đối với công tác giảm nghèo. Nhân rộng các mô hình thoát nghèo hiệu quả trong toàn huyện. 
Tập trung thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chính sách, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế nhằm tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phù hợp với phong tục, tập quán, phù hợp với mục tiêu giảm nghèo bền vững. Hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi, dạy nghề, đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn cách thức trồng trọt, chăn nuôi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc để phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả gắn với an sinh xã hội; ưu tiên nhân rộng mô hình liên quan đến sinh kế phù hợp với từng vùng, nhóm dân cư.
Tập trung chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển trên địa bàn huyện, làm cơ sở thực hiện phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Căn cứ vào thực tiễn để điều chỉnh, bổ sung, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể cho giai đoạn 2016-2020 để thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, phát triển đa dạng các ngành nghề, thương mại dịch vụ, du lịch để tạo việc làm, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh; khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Sử dụng có hiệu quả các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo có cơ hội học nghề, tiếp cận các chế độ, chính sách giảm nghèo gắn với việc làm tăng thu nhập. 
Chủ động liên kết với các sở, ngành của tỉnh, triển khai kịp thời các hạng mục, chương trình hỗ trợ. Đẩy mạnh công tác vận động các doanh nghiệp, các hợp tác xã đầu tư thực hiện các dự án tại địa phương, kết nối người lao động học nghề với doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nhằm giải quyết việc làm sau đào tạo. Tăng nguồn vốn vay giải quyết việc làm đối với các dự án vay vốn hộ gia đình nghèo. Lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo ra chuỗi giá trị kinh tế bền vững để tăng thu nhập và làm giàu chính đáng của người lao động. Hỗ trợ kịp thời trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, an sinh xã hội phục vụ giảm nghèo bền vững.
Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách thực hiện công tác giảm nghèo của huyện. Phát huy mạnh mẽ vai trò và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở để thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Thực hiện đồng bộ, đầy đủ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội theo đúng qui định của Nhà nước. 
Đa dạng hóa các mô hình giảm nghèo ở cơ sở, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, tạo động lực giảm nghèo, hướng tới làm giàu cho người nghèo. Tạo lập văn hóa làm giàu, quyết tâm giảm nghèo bền vững trong mọi tầng lớp nhân dân và xây dựng các gương điển hình tiên tiến trong xóa đói giảm nghèo. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong công tác giảm nghèo.

Tác giả: Nguyễn Minh Xinh - UVBTV, Trưởng ban TGHU Tiên Phước

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?