Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Kế hoạch triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019

Ngày đăng: 14:22 | 29/05/2020 Lượt xem: 265

Thực hiện Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019; UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 như sau:

Mục đích Kế hoạch nhằm triển khai áp dụng Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2019 theo Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ chỉ số) đối với UBND tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là PCTN); từ hiệu quả và thực tiễn triển khai áp dụng Bộ chỉ số, từng bước hoàn thiện và kiến nghị với Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sửa đổi các quy định của pháp luật về đánh giá công tác PCTN nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá công tác PCTN tại tỉnh Quảng Nam nói riêng và toàn quốc nói chung; tăng cường phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ về công tác PCTN trên cơ sở phối hợp đánh giá, chia sẻ và nhân rộng những thực tiễn tốt, hỗ trợ các hoạt động trong công tác PCTN; nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN.
UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai Bộ chỉ số phải được thực hiện đồng bộ giữa cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì với các cơ quan có trách nhiệm cung cấp số liệu, chứng cứ có liên quan, tránh chồng chéo, trùng lắp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; việc triển khai Bộ chỉ số phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả.
Theo Kế hoạch ban hành, phạm vi đánh giá được UBND tỉnh yêu cầu bao gồm các hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của UBND cấp tỉnh, cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh về PCTN; kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện; Thời kỳ đánh giá từ 16/12/2018 đến 15/12/2019.
UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019. Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc cung cấp số liệu và chứng cứ có liên quan về Tổ công tác của UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh); tiến hành góp ý có chất lượng cũng như giải trình các vấn đề liên quan (nếu có) đối với dự thảo báo cáo của UBND tỉnh đúng thời gian quy định tại Kế hoạch./.

Tác giả: Diệu Hiền

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?