Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Quảng Nam !

Chi tiết tin

Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 9:32 | 16/06/2020 Lượt xem: 747

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nước ta. Làm tốt công tác tiếp công dân góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm cho mối quan hệ máu thịt giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước ngày càng gắn bó, bền chặt, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước vững mạnh, thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

 
Quang cảnh một buổi tiếp công dân của Thường trực Tỉnh ủy
Qua 01 năm triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt Quy định số 11-QĐ/TW cho cán bộ chủ chốt và đồng chí Bí thư cấp huyện, đồng thời tham mưu ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian tiếp công dân của Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh vào ngày 15 hằng tháng và phiên tiếp công dân đầu tiên được bắt đầu vào tháng 3/2019. Đến nay, Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tổ chức được 11 ngày tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh với 26 lượt công dân đến khiếu nại, phản ánh. Tiếp nhận 417 đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Tỉnh ủy; kết quả đã kịp thời xử lý chuyển 139 đơn đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền giải quyết, trả lời cho công dân, trực tiếp trả lời, phúc đáp cho công dân 52 đơn, xếp lưu 226 đơn (do không đủ điều kiện xử lý theo quy định), không còn đơn thư tồn đọng chưa được xử lý. Nội dung khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của công dân trong thời gian qua chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải quyết chế độ chính sách, việc thực thi pháp luật của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Sau mỗi phiên tiếp công dân của Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu nội dung kết luận để gửi cho các cơ quan, địa phương, cá nhân có liên quan để tổ chức thực hiện và báo cáo kịp thời Thường trực Tỉnh ủy. Nhiều nội dung kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trực tiếp làm việc với các địa phương liên quan (Hội An, Núi Thành, Điện Bàn,…) để đôn đốc giải quyết những yêu cầu chính đáng của người dân.
Bên cạnh việc tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, với vai trò người đứng đầu cấp ủy đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức 03 cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân tại huyện Thăng Bình, Nam Giang và với đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lắng nghe nhiều kiến nghị, phản ánh của Nhân dân và có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan kiểm tra, xử lý, giải quyết những kiến nghị của Nhân dân theo quy định pháp luật.
Qua triển khai thực hiện Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị cho thấy công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy được thực hiện nghiêm túc; việc đối thoại trực tiếp với Nhân dân được chú trọng; những phản ánh, kiến nghị của dân được chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả. Công tác giải quyết đơn thư được, nhất là những đơn thư phục vụ Đại hội Đảng các cấp và giải quyết các vụ việc nổi cộm được quan tâm. Kết quả đạt được trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh sau khi có Quy định 11-QĐi/TW đến nay là rất tích cực; nhiều vụ việc nổi cộm, kéo dài cơ bản được giải quyết; hạn chế phát sinh đơn thư vượt cấp; không xảy ra “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Kết quả trên đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm công bằng, lợi ích chính đáng của người dân, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn cần được khắc phục như văn bản pháp luật về đất đai chưa chặt chẽ, đồng bộ và có nhiều thay đổi, công tác quản lý Nhà nước ở một vài nơi chưa thật chặt chẽ, đã phát sinh nhiều tranh chấp, khiếu nại trên lĩnh vực đất đai, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. Một bộ phận người dân hiểu biết pháp luật còn hạn chế, có nhiều đơn tố cáo sai; còn cố chấp, không chấp hành các quyết định giải quyết của cấp có thẩm quyền, tiếp tục gửi đơn đến nhiều cấp, nhiều ngành.
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong thời gian đến cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Một, các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải nghiêm túc thực hiện tốt Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản, quy định khác có liên quan.
Hai, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, rốt ráo, đúng quy định pháp luật những đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, không để phát sinh điểm nóng gây mất trật tự, an toàn xã hội làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy cấp dưới trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, đề xuất lên cấp trên để kịp thời nắm bắt tình hình và có sự chỉ đạo xử lý, giải quyết đối với những vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền.
Bốn, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo để nâng cao hơn nữa nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện công tác này trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Văn Dũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy

[Trở về]

» Đảng Cộng sản Việt Nam
     Khóa IX
     Khóa X
      Khóa XI
     Khóa XII
     Khóa XVIII
     Khóa XIX
     Khóa XX

     Khóa XXI
     Khóa XXII
Xem tất cả

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?